1. โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
2. โรงเรียนนครวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0043 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
3. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0098 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
25.01 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0037 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว ชุติมณฑน์ หมื่นเป็ง
3.นางสาว ปิยากร ขาวฟอง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
0015 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาภัสรา แสนอุ่นเมือง
2.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
3.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
4.นางสาว ชนันลักษณ์ ไชยสุข
5.นางสาว ลักษิกา อ้วนลํ่า
6.นางสาว นอร์ซานิต้า ธรรมนา
7.นางสาว เพ็ญนภา พันธ์ปัญญา
8.นางสาว ธัญมน กาวิลาวรรณ์
9.นางสาว ปรัศมน ยามี
10.นางสาว ศศิวิมล ยามี
11.นางสาว พิชญา ชุมภูเทพ
12.นางสาว อัจฉรา ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาง แตงอ่อน เทพโส
0023 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิมพิศา เบียดนอก
2.นางสาว ชนาภา ธะนะจักร
3.นางสาว ภัทธีรา วรรณ์สว่าง
4.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นคำ
5.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย สมควร จารุธนภัทร์
0090 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.66 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิตินัน ปิตตาฝ้าย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0113 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.70 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0059 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0094 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
12.27 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
2.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0063 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
32.79 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0068 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.57.09 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จักรี พรมพันธ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0066 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.0.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0095 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
0031 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
2.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
4. โรงเรียนพานพิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0091 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
4.02 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
0035 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ มัฆวาฬ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ เลขาวิจิตร์
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินต๊ะวงค์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
0044 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุวัฒน์ งามพริ้ง
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0041 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0046 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ไชยมาลา
2.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0047 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
2.นาย ศุภวิชญ์ มะโนเรือง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0040 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0039 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรธิดา สิงห์โต
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
0003 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
2.เด็กหญิง วนัชพร เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง อรภา คงปัญ
4.นางสาว ญาโณทัย เป็งตึง
5.นางสาว พิมลนาฎ แก้วเทพ
6.นางสาว กฤษณา คำงาม
7.นางสาว ปวริศา แสงสินทรัพย์
8.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
9.นางสาว ศศิประภา ดาสา
10.นางสาว มณีรัตน์ ตันแก้ว
11.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
12.นางสาว อันดามัน ชนะเลิศ
13.นางสาว วริสา บุตรมี
14.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
15.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
16.นางสาว ปภาดา ถาติ๊บ
17.นางสาว เยาวภา มาเยอะ
18.นางสาว ธนภร พิกุล
19.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
1.นาย กฤตยชญ์ ต่อมใจ
2.นางสาว วารุณี บุญส่ง
0018 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
2.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
3.นาย กิตติโชติ ภูแว่น
4.นาย ศตวรรษ วรเวณธม์
5.นาย จักริน ปัญญหลวง
6.นาย รัชต์ธร ปัญจมา
7.นาย วิรัตน์ เววน
8.นาย จิรพัฒน์ อินนันใจ
9.นาย พรรณกร ขันคำ
1.นางสาว ตรีชฎา ประวัง
0017 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญา เจริญชัย
2.นางสาว ศรัญญา คำปวน
3.เด็กหญิง ปราณปรียา ธุวะคำ
4.เด็กหญิง เทวิกา ส่วาง
5.นางสาว กมลรักษ์ ชำนาญสิงห์
6.เด็กหญิง ปิยาพัชร บุญมาเกี๋ยง
7.เด็กหญิง ศศิภา มะโนเรือง
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
0016 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร จินะ
2.เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ ทาแกง
3.เด็กชาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
4.นาย เอกดนัย ซึมมือ
5.นาย ธนวัตร จินะ
6.นาย ปรีชาชาญ พุทธวงค์
7.นาย เจษฎา ปัญญา
8.เด็กชาย ถิรพล วงค์สาย
9.เด็กชาย พีรณัฐ โยสุยะ
10.นาย ชัยวัฒน์ มีทรัพย์
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
0106 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตติกุล หมื่นแก้ว
2.เด็กชาย พีระวัฒน์ ใจธิ
3.เด็กชาย ธีรภัทร ฟักแก้ว
4.เด็กชาย จิรพิภัทร ภูตะเวช
5.เด็กชาย เปรมชนัน อำลูน
6.เด็กชาย เศรษฐสูรย์ แซ่ลี
1.นาย ศราวุธ น้ำสา
2.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
0108 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัฐภูมิ เกษวรษา
2.นาย วรพจน์ มาลาทอง
3.นาย ภูบดินทร์ ประสาริบุตร
4.นาย ศุภธวีธ์ ขันทะวงค์
5.นาย มนตรี ปูสุข
6.นาย กรุนพล สันทอง
1.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
2.นาย ศราวุธ น้ำสา
0034 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กานตพล เนตรทิพย์
2.เด็กชาย ธิปไตย พิชัยดี
3.เด็กชาย อติวิชญ์ ยาโน
4.เด็กชาย ชญานิน เกตุสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
5. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0110 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.47 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0022 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กัสกร ตื้อหล้า
2.นาย ณัฐวัฒน์ ชุ่มมงคล
3.นาย ปองคุณ นามงาม
4.นาย สุวรรณภูมิ พุทธวงค์
5.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
2.นาย เจริญ แสงจันทร์
0021 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สิรินภา ไพรศาลสกุล
2.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
3.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
4.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
5.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
0092 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
9.57 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0073 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0062 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0077 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
7.03.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
0081 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.04.68 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
3.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
4.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0083 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.00.51 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
3.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
4.นางสาว ธัญลักษณ์ ประชา
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
0087 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
5.58.44 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0065 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.30.42 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0062 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0073 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0067 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.17.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0078 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
15.16.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
0024 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
6. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0089 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.12 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
0099 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.56 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
0111 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
11.40 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
0085 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.47.55 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
2.เด็กหญิง รสิตา ทะนะวา
3.เด็กหญิง ดาริกา จะแส
4.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
0011 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สลิตา คำราพิช
2.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
3.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
4.นางสาว สาริกา คะแซ
5.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
6.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
7.เด็กหญิง ดาริกา จะแส
8.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
9.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
10.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
11.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
12.นางสาว สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
7. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0079 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
21.30.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ธนกฤต อินเทพ
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
0030 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ลี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
1.นาง จารีย์ กุณะ
0002 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
3.นาย นายศุภกิตติ์ จี้จำปา
4.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
5.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
6.นาย สิรดนัย เชียงพรม
7.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
8.นาย ธนกฤต อินเทพ
9.นาย ศรัณยู จาตุมา
10.นาย จิรายุ แลเชอะ
11.นาย ฐนกร ฟูแสง
12.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
13.นาย นลิน เดชขจร
14.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
15.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
16.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดก
17.นาย พีรชชัย หมูแปง
18.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
19.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
20.นาย ณภัทร ชัยคิรินทร์
21.นาย ชาคริต อ้ายมา
22.นาย วีระชัย การิน
23.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
24.นาย ภัทรพล ติปตา
25.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
0001 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
2.นาย ชยกร วิริยะ
3.นาย กรวิทย์ เยส่อ
4.นาย ณัฐพล คำภีร์
5.นาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
6.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
7.นาย ภูริวัฒน์ มะโนวรณ์
8.นาย รัฐภาคย์ เยอกอง
9.นาย ภานุวัฒน์ หมอกอุไร
10.นาย มอญ ลุงธรรม
11.นาย สุรชาติ เชอหมื่อ
12.นาย อนันติ์ เมืองมูล
13.นาย กิตติศักดิ์ คติ
14.นาย ชูเดช หน่อคำ
15.นาย สรศักดิ์ คำภูแก้ว
16.นาย พิชนน บุญบืน
17.นาย อดิศร คงขาว
18.เด็กชาย ธณัฐชนก สุวรรณ์การ
1.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
0010 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย บงกชนวลตา
2.นาย คณิศร สุขภิญโญ
3.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
4.นาย จักรพรรดิ กาบแก้ว
5.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
6.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
7.นาย ปรัชญา ขันคำ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
10.นาย ธนภัทร ทรงอมรศิริ
11.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
12.นาย สุรเดช มาเยอะ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
0109 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
2.นางสาว ปยุดา คีรีแก้ว
3.นางสาว มุกธิดา คงทน
4.นางสาว รุ่งนภา ปัญญาช่วย
5.นางสาว อนัญญา จำนันจิต
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
0082 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.48.76 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุ แลเซอะ
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
3.นาย ชาคริต อ้ายมา
4.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
0086 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.03.21 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวัลชัย ศรีวิชัย
2.นาย นลิน เดชขจร
3.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
4.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
0088 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.92 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
0064 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.23.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
0072 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
2.26.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
0070 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
2.32.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
0036 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ณัฐพล ลี
4.นาย วสุพล ก๋องทอง
1.นาง จารีย์ กุณะ
8. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0112 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
36.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
0060 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
0019 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
2.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
3.นางสาว สุจารี จะอื่อ
4.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
5.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
6.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
7.นางสาว รับพร เชอมึ
8.นางสาว สิราวรรณ มะลั่น
9.นางสาว จิราภรณ์ จะเต๊าะ
10.นางสาว สุภาพร มณีภารดี
11.นางสาว ธีมาพร แซ่เฉิน
12.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
0029 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
2.เด็กหญิง สุกัญญา มาเยอะ
3.เด็กหญิง มะลิ มาเยอะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
0033 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
2.นาย อาเยอะ เชอมือ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์
0032 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชัย ยาวิลัย
2.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสกุลงาม
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันท์
9. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0096 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.82 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
0093 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.98 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
0097 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
15.88 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
0045 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กฤตยากร บุญประสพ
2.นางสาว รัตนาภรณ์ พุทธวงค์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
10. โรงเรียนวาวีวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0074 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.20.43 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
0076 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.43.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิทธิกร แซหมื่อ
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
0012 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ แซ่หอ
2.นาย อานุทัย แซ่พ่าน
3.นาย สมบัติ หรี่จา
4.เด็กชาย บดินทร์ รักพงศา
5.นาย ปิยะวัฒน์ วนมา
6.เด็กชาย อินทัช ซอมู
7.นาย กิตติพงษ์ โคอิดะ
8.เด็กชาย วิชชากร แซ่เฉิน
9.นาย พงศ์ปณต สุชากลชาญ
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
0009 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย เยอะซอ
2.เด็กชาย ชนะพล อวยยือกุ
3.เด็กชาย ธีรเดช ชุติภัทรกุล
4.เด็กชาย อนุพงค์ แซ่ขว้าง
5.นาย สมคิด แซหมื่อ
6.นาย วศิน เชอมือ
7.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
8.เด็กชาย ธนโชติ พรมมินทร์
9.นาย อภิชาติ อายิ
10.นาย ธงชัย เชอหมื่อ
11.นาย ธนวัฒน์ แซ่หวาง
12.เด็กชาย ชายแดน แซ่เลาะ
1.นาย เอกพล อุโมงค์
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
3.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
11. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0069 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.21.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
1.นาย พิษณุ ปันพรม
0027 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
0026 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
0025 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
0042 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
2.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
0038 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
0014 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
2.นาย ธนากร รอบวนาบรรพต
3.นาย รัฐภูมิ แก้วคำแดง
4.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
5.นาย ปรัชญา ธิป๋า
6.นาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร
7.นาย เสฏฐวุฒิ แก้ว
8.นาย รัชชานนท์ สิทธิบาล
9.นาย ภควัต ศรีธิราช
10.นาย พลวัต วรรณศรี
11.นาย วรฤทธิ์ แก้ววิโรจน์
12.นาย ธนกฤต บาสี
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
0013 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา มะโนวงค์
2.เด็กหญิง ขนาพร ชัยชุม
3.เด็กหญิง วรัญญา เอี่ยมทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภร ก๋าใจ
5.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ เตชะบุตร
6.เด็กหญิง ยุภาศิณี กันทาวงศ์
7.เด็กหญิง ณัฐิญาภา คงคำเปา
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
0020 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิฤทธิ์พล จะเพอะ
2.เด็กชาย จิรพนธ์ จะแตะ
3.เด็กชาย วิศัลยพงษ์ คงสุขทารา
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
0107 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก กันทะวงค์
2.เด็กหญิง ปริชาติ วรารมย์
3.เด็กหญิง จิรัชญา เหม็งทะเหล็ก
4.เด็กหญิง เอลิซา ภัทรเกียรติขจร
5.เด็กหญิง ธนพร โพธิ์เกตุ
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
0075 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
7.44.49 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิกานญจน์ แสนยอด
2.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
1.นาย พิษณุ ปันพรม
0061 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
1.นาย พิษณุ ปันพรม
0080 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.51.05 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย สิทธินันท์ จะต๋อ
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
0084 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.22.01 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
0058 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.11.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
1.นาย พิษณุ ปันพรม
0071 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.35.96 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก รัตนะศิลป์
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
0028 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
2.นาย กิตติภพ ยาวิราช
3.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.71699595451355 วินาที