#
กิจกรรม
ทีม
0024 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0025 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0026 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0027 เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 10
0028 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย ทีม 3 คน / ครู 1 คน 8
0029 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง ทีม 3 คน / ครู 1 คน 10
0030 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย ทีม 3 คน / ครู 1 คน 9
0031 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง ทีม 3 คน / ครู 1 คน 10
0032 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9
0033 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9
0034 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 7
0035 เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 10
0036 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 9
0037 เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 9

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013375997543335 วินาที