#
กิจกรรม
ทีม
0038 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 7
0039 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0040 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0041 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 9
0042 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0043 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0044 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0045 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0046 เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0047 เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013747930526733 วินาที