#
กิจกรรม
ทีม
0058 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0059 วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 7
0060 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0061 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 7
0062 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0063 วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0064 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0065 วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 7
0066 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0067 วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0068 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0069 วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 6
0070 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0071 วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0072 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 7
0073 วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0074 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0075 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0076 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0077 วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0078 วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0079 วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0080 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 1 คน 6
0081 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 1 คน 4
0082 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 6 คน / ครู 1 คน 7
0083 วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 6 คน / ครู 1 คน 6
0084 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 1 คน 6
0085 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 1 คน 3
0086 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 6 คน / ครู 1 คน 6
0087 วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 6 คน / ครู 1 คน 4
0088 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0089 กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0090 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0091 กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0092 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0093 ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0094 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0095 ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0096 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0097 ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0098 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0099 ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0110 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 4
0111 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0112 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 8
0113 พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032830953598022 วินาที