#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เมธาวิน อารีสง่าวงค์
2.เด็กชาย ศราวุธ ขุนพินิจ
3.เด็กชาย พิทักษ์ ใจมูล
4.นาย จูเนียร์ อีจิโอฟอร์
5.นาย ชัชวีร์ พิทักษ์สงค์
6.เด็กชาย กฤษฎา หนูทองแก้ว
7.เด็กชาย กวิน จ๋อมแปง
8.เด็กชาย กู๊ดลักค์ ซูควูนอนโซนเกบูช
9.เด็กชาย สุภกิณฑ์ เมืองน้อย
10.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ แสวงสุข
11.เด็กชาย ธนทัต บุญพันธ์
12.นาย ชัยวุฒิ อุดเครือ
13.เด็กชาย ศุภกร สุ่มเกตุ
14.เด็กชาย ณัฐนนท์ รัตน์รุ่ง
15.นาย ภัทรพงษ์ แก้วดวงชัย
16.เด็กชาย สิปปกร กาวี
17.เด็กชาย คานาอัน เครื่องกลาง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
2.นางสาว ดรัญพร โกฏิแก้ว
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรพิพัฒน์ คำวะรัตน์
2.นาย กันตพงศ์ พันชะดา
3.นาย จิรยุ สารข้าวดำ
4.นาย ธนกร เชื้อเมืองพาน
5.นาย พัชรพล วงศ์สายะ
6.นาย กรวิชญ์ ไชยโคตร
7.นาย กรรวี ไชยโคตร
8.นาย พีระพัฒน์ พรมไชยุ
9.นาย ชาญนริศ ยอดวงค์
10.นาย วีรวัฒน์ ถาแก้ว
11.นาย ภูรินทร์ มโนคำ
12.นาย สุภัทร โสตะกุล
13.นาย อภิวิทย์ รัตนพฤกษ์
14.นาย รณสิทธิ์ จ๋อมปัญญา
15.นาย ไกรวิน ทรินทร์
16.นาย มานัส ใจปัน
1.นาย ศุภวัจน์ พรมตัน
2.นาง ภคมน อาพรเดชาวัตร
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเมธ สุภากุล
2.เด็กชาย รพีภัทร คำชาวนา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ วงค์คำ
4.เด็กชาย วัชรากร พรมสาย
5.เด็กชาย ศุภกร สุ่มเกตุ
6.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุรินทรัพย์
7.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ นิลแล้ง
8.เด็กชาย เอกวิทย์ ปรุฬวสิษฐ์ ผล
1.นาย สังวร บัวอินทร์
2.นาง อโณทัย ทักษิณเจนกิจ
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พัชราภา ดีแก้ว
2.เด็กหญิง วงค์พนารักษ์ สุวรรณวงค์
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา กาวี
4.เด็กหญิง วิลาสินี จิระบวรเสถียร
5.เด็กหญิง เมวิกา กตัญญู
6.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ดวงน่าน
7.เด็กหญิง วิภาดา รุ่งสอาด
1.นาย สังวร บัวอินทร์
2.นาง อโณทัย ทักษิณเจนกิจ
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรี ดีแก้ว
2.นางสาว นันทกานต์ แซ่อึ้ง
3.นางสาว ปรียาภรณ์ ปรีดามณี
4.นางสาว วรัญญา ภักดี
5.นางสาว พิชชา บุญตัน
6.นางสาว รังสิมา หมูคำ
7.นางสาว สุทธิกานต์ นิ่มสุวรรณ
1.นาย สังวร บัวอินทร์
2.นาง อโณทัย ทักษิณเจนกิจ
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วัชรพล มูลเท
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เกวลิน เชื้อเมืองพาน
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัญญวัต อุตมา
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
9 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วริศรา แสนอินทร์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูนเรศ ชมสวน
2.เด็กชาย วิชิต กันทะวค์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
11 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
2.นางสาว วาสนาพร บุตรดาวงษ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ยุภา ศรีวิชัย
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีวรรณ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
2.เด็กชาย วัชรพล มูลเท
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
14 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัญญวัต อุตมา
2.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
15 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จุฑาธิปดิ์ วันทาดี
2.เด็กหญิง อภิญญา เดชคุณมาก
3.นางสาว วาสนาพร บุตรดาวงษ์
4.เด็กหญิง เกวลิน เชื้อเมืองพาน
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ทิพรดา มาติ๊บ
2.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
3.เด็กหญิง จิราพร เทพวงศ์
4.นางสาว วริศรา แสนอินทร์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เดชาธร แก้วประภา
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัชพล พูลทวี
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรัญญา สายหล้า
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เดชาธร แก้วประภา
2.เด็กชาย เมธาวิน อารีย์สว่างวงศ์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัชพล พูลทวี
2.นาย ภควัต ตู้ลา
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรัญญา สายหล้า
2.นางสาว สุภนิช มหาพรมวัน
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
25 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เมธาวิน อารีย์สว่างวงศ์
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
26 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภควัต ตู้ลา
2.นางสาว สุภนิช มหาพรมวัน
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
27 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.15.03 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เมธาวิน อารีสง่าวงศ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
28 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.17.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูรินทร์ มโนคำ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
29 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
30 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
31 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
6.58.32 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นิธิกร สอนผัด
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
32 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
26.03.11 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นิธิกร สอนผัด
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
33 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.57 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฐนกร วงษ์สกุล
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
34 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
7
3.12 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
35 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.88 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อภิวิทย์ รัตนพฤกษ์
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
36 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กวินธิดา ปัญญาหลวง
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
37 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
23.82 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย จูเนียร์ อีจิโอฟอร์
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
38 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
23.02 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุภัทร โสตะกุล
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
39 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กรณ์ดนัย สมภักดี
2.เด็กชาย วัชระกร ชัยชนะ
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัญญาหลวง
4.เด็กชาย ศิวัฒน์ แจ้คำ
5.เด็กชาย สิปปวิชญ์ ชนะมูล
6.เด็กชาย วัชรพล มูจเท
1.นาย พรศักดิ์ หมื่นใจ
40 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฐานันดร ปัญญาหลวง
2.นาย อภิสร บุญถึง
3.นาย พีรพล ขัติยะ
4.นาย นิติภูมิ อินนั่งแท่น
5.เด็กชาย ชัยธนัส คำฟู
1.นาย พรศักดิ์ หมื่นใจ
41 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
16.55 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ทีฆายุ กลิ่นหอม
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
42 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
23.20 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฐนกร วงษ์สกุล
1.นาย วุฒิชัย อุโมงค์
43 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
17.48 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.36526799201965 วินาที