#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สิทธิชัย โสมรุด
2.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
3.นาย วีรภัทร ค้ามีด
4.เด็กชาย ภาวี ยารวง
5.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
6.เด็กชาย ธัญวิชญ์ หมื่นเป็ง
7.เด็กชาย หาญชัย บัวอินทร์
8.เด็กชาย พงศกร ยะแสง
9.เด็กชาย ศรายุธ พรามไธสง
10.นาย ธันวา ท้าวชัยมูล
11.นาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
12.เด็กชาย จักริน ยะฝาง
13.เด็กชาย จิตรเทพ สุขสวัสดิ์
14.เด็กชาย พรชัย ไชยสาร
15.นาย ธนวิชญ์ ตันวงค์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
2.นาย จักรภัทร คงวิชิต
3.นาย ทนพัฒน์ กาทะรงค์
4.นาย ชยภัทร์ เตจ๊ะ
5.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
6.นาย อภิรักษ์ นกปั้น
7.นาย เดชาธร ธิคำ
8.นาย นนทพัทธ์ พาไธสง
9.นาย ชัยชนะ มีมูซอ
10.นาย พัสกร คิดได้
11.นาย นพรัตน์ อินทร์บาล
12.นาย ธีวาพงษ์ วงค์ใต้
13.นาย ศิริราช ทุ่มนานอก
14.นาย พัสกร ลันนันต์
15.นาย ภานุพงษ์ ศรีพรม
16.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
17.นาย รังสรรค์ ไปหนี่
18.นาย สิรวิชญ์ วงค์เทพ
19.นาย วุฒิชัย รักษามั่น
20.นาย พีรพัฒน์ ชุมกว้าง
21.นาย ฐิติกรณ์ กิจการ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร ชัยวรณ์
2.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
3.เด็กหญิง พัชรา สัมมาสะโก
4.นางสาว พรรณิดา พรหมมินทร์
5.นางสาว พรพรรณ สืบสิงห์
6.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
7.เด็กหญิง วริศรา ปินตาคำ
8.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
9.นางสาว รุจิรดา เสียงเย็น
10.นางสาว พริษา พรหมจันทร์
11.นางสาว ธัญญารัตน์ ธิว่อง
12.นางสาว สุนิษา ไชยวัน
13.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ท้าวไชยมูล
14.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นค่ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิทธิชัย โสมรุด
2.นาย วัรภัทร ค้ามีด
3.นาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
4.เด็กชาย ธัญวิชญ์ หมื่นเป็ง
5.เด็กชาย หาญชัย บัวออนทร์
6.เด็กชาย ภาวี ยารวง
7.เด็กชาย ศรายุธ พรามไธสง
8.นาย ธันวา ท้าวชัยมูล
9.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
10.เด็กชาย พรชัย ไชยสาร
11.นาย ธนวิชญ์ ตันวงค์
12.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พัสกร คิดได้
2.นาย นนทพัทธ์ พาไธสง
3.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
4.นาย รังสรรค์ ไปหนี่
5.นาย ชยภัทร์ เตจ๊ะ
6.นาย เดชาธร ธิคำ
7.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
8.นาย จักรภัทร คงวิชิต
9.นาย วุฒิชัย รักษามั่น
10.นาย ธีวาพงษ์ วงค์ใต้
11.นาย ศิริราช ทุ่มนานอก
12.นาย ภานุพงษ์ ศรีพรม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
6 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรา สัมมาสะโก
2.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
3.นางสาว พรรณิดา พรหมมินทร์
4.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
5.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
6.เด็กหญิง วริศรา ปินตาคำ
7.นางสาว ธัญญารัตน์ ธิว่อง
8.นางสาว พริษา พรหมจันทร์
9.นางสาว สุนิษา ไชยัน
10.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ท้าวไชยมูล
11.นางสาว รุจิดา เสียงเย็น
12.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นค่ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนบูรณ์ ภักดี
2.นาย จักรี พรมพันธ์
3.นาย อภิรักษ์ นกปั้น
4.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
5.นาย รัฐกุล พิบูลย์
6.นาย นวพล บุญก้ำ
7.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
8.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
9.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
10.นาย สุเมส ไชยบุญเรือง
11.นาย ฐิติพัฒน์ ชัยวรณ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาง แตงอ่อน เทพโส
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาภัสรา แสนอุ่นเมือง
2.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
3.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
4.นางสาว ชนันลักษณ์ ไชยสุข
5.นางสาว ลักษิกา อ้วนลํ่า
6.นางสาว นอร์ซานิต้า ธรรมนา
7.นางสาว เพ็ญนภา พันธ์ปัญญา
8.นางสาว ธัญมน กาวิลาวรรณ์
9.นางสาว ปรัศมน ยามี
10.นางสาว ศศิวิมล ยามี
11.นางสาว พิชญา ชุมภูเทพ
12.นางสาว อัจฉรา ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาง แตงอ่อน เทพโส
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ฐิติชากาญจน์ กิจการ
2.นาย ภานุพงษ์ ผิวผ่อง
3.เด็กชาย ศุภกันต์ ดวงใน
4.เด็กชาย นรากร เกษรพรม
5.เด็กชาย เอกชัย ชุ่มมงคล
6.เด็กชาย สิทชัย โสมรุด
7.นาย นันทกร ดาษดา
8.เด็กชาย สิรวิชญ์ สาระสุข
9.เด็กชาย สุทธิพันธ์ จิตนิยม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภานุพงษ์ ศรีพรม
2.นาย ยูกิ ยามางิชิ
3.นาย วาติกล้า อัครชาติ
4.นาย นารเมธ เมฆบังวัน
5.นาย ยุทธนาวีร์ ยุติธรรม
6.นาย สุธี จักร์พรม
7.นาย วุฒิภัทร สุขเกิน
8.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สิริวรรณ เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ปุณยนุช ยุภาศ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา พาแก้ว
4.เด็กหญิง อภิชาญา ดอนชัย
5.นางสาว กัญญาณัฐ ราปังกี
6.นางสาว ฉันท์ชนก นารี
7.นางสาว ศศิวิมล ยามี
8.นางสาว ธัญญารัตน์ ธิว่อง
9.นางสาว สุพิชชา ธิเขียว
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิมพิศา เบียดนอก
2.นางสาว ชนาภา ธะนะจักร
3.นางสาว ภัทธีรา วรรณ์สว่าง
4.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นคำ
5.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย สมควร จารุธนภัทร์
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรหมมินทร์ พอรินทร์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จีรนันท์ ทากาศ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกพันธ์ ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
17 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พรหมมินทร์ พอรินทร์
2.เด็กชาย ฐิติกร สายเลาคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
18 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปัทธิดา เชื้อสายใจ
2.นางสาว นริสรา วงค์เวียน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
19 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
2.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
20 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
2.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
21 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิชชากรณ์ แสนละคร
2.เด็กชาย ด.ช.พรหมมินทร์ พอรินทร์
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชากรณ์ แสนละคร
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ฐิติกร สายเลาคำ
2.นาย รวิกร ซาวคำเขตต์
3.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันติคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปัทธิดา เชื้อสายใจ
2.นางสาว นริสรา วงค์เวียน
3.นางสาว จีรนันท์ ทากาศ
4.นางสาว น้ำผึ้ง วงค์ศรี
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย เอกพันธ์ ยารวง
3.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
4.นาย เดชาธร ธิคำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว ชุติมณฑน์ หมื่นเป็ง
3.นางสาว ปิยากร ขาวฟอง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
27 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เจื้อเอิร์น เฉิน
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
28 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
29 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศุภิสรา ศรีสูงเนิน
2.นางสาว ณัฐกฤตา หาญมุ่งปณิธาน
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
2.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
32 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.13.22 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
33 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
34 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.13.60 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกพันธ์ ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
35 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.16.24 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
36 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
28.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีภูมิเดิม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
37 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
28.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีภูมิเดิม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
38 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
32.79 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
39 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.33.41 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จักรภัทร คงวิชิต
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
40 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.0.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
41 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.24.78 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
42 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.57.09 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จักรี พรมพันธ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
43 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.32.99 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรรณิดา พรหมมินทร์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
44 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.01.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พงศกร ยะแสง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
45 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4.38.34 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ฐิตาพร ชัยวรณ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
46 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.37.74 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นนทพัทธ์ พาไธสง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
47 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.50.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพรัตน์ อินทร์บาล
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
48 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
- นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
49 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.53.26 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สีหมอก
3.เด็กชาย พงศกร ยะแสง
4.เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีภูมิเดิม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
50 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.05.80 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
2.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
3.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
4.เด็กหญิง ธัญชนก ศรีคำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
51 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.50.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
2.นาย จักรภัทร คงวิชิต
3.นาย วุฒิชัย รักษามั่น
4.นาย เอกพันธ์ ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
52 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.07.61 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กนกพรรณ ศรีนวล
2.นางสาว ลลิตภัทร ชมภู
3.นางสาว ปิยะธิดา ศรีพรม
4.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
53 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.39.62 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
2.เด็กชาย พงศกร ยะแสง
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สีหมอก
4.เด็กชาย กฤตยชญ์ ศรีภูมิเดิม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
54 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
6.51.49 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
2.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
3.เด็กหญิง ธัญชนก ศรีคำ
4.เด็กหญิง ธัชญา เมืองงาม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
55 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
4.08.88 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นนทพัทธ์ พาไธสง
2.นาย นพรัตน์ อินทร์บาล
3.นาย จักรี พรมพันธ์
4.นาย พัสกร คิดได้
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
56 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ลลิตภัทร ชมภู
2.นางสาว ปิยะธิดา ศรีพรม
3.นางสาว กนกพรรณ ศรีนวล
4.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
57 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.18 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
58 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.66 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิตินัน ปิตตาฝ้าย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
59 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ลักษิกา อ้วนลํ่า
60 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
8.62 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
61 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
12.27 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
2.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
62 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
10.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
2.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
63 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
64 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.82 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สิทธิชัย โสมรุด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
65 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
25.01 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
66 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
13.85 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุนิษา ไชยวัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
67 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พลาธิป ปรุงจิตต์
2.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
3.นาย ศุภณัฐ สืบสิงห์
4.นาย อาณัติ เชียงโส
5.นาย ทักษพล จันมา
6.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
68 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิขวัญ เป็งปัญญา
2.นางสาว ธารธารา บุญช่วย
3.เด็กหญิง วรัณภรย์ สกุลตันติยานนท์
4.นางสาว เกศริน คำตุ้ย
5.นางสาว นลินนิภา วันดี
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
69 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.นาย สิริราช ศรีวงค์วรรณ์
5.นาย ธัญยธรณ์ วิรัตน์เกษม
6.นาย ธนา ธิว่อง
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
70 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิตรกัญญา กระทง
2.นางสาว ปาณิศา เลศักดิ์
3.นางสาว ธัญญดา พรหมจักร
4.นางสาว ฐิติชญา กระธง
5.นางสาว ปาริษา คำจันทา
6.นางสาว ศิติญาพร ใจพันธ์
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
71 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
22.45 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนวิชญ์ ตันวงค์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
72 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.70 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.56879591941833 วินาที