#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ธูปทอง
2.เด็กชาย ภานุวิชญ์ เป็งดล
3.เด็กชาย กิตติกวิน สินธุการ
4.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
5.เด็กชาย พัทธนันท์ ใจตุ่น
6.นาย ญาณพัฒน์ มาลัยทอง
7.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
8.เด็กชาย วศิน สุจริต
9.นาย ศุภเศรษฐ์ อะกะเรือน
10.เด็กชาย วรปรัชญ์ กกนอก
11.นาย กรวิชญ์ ธรรมปัญญา
12.นาย ปริวัฒน์ จันทาพูน
13.นาย พัสกร ใจทนิล
14.เด็กชาย อัจฉริยภพ ตันนวล
15.เด็กชาย ปฏิภาณ นามะยอม
16.นาย ไบรอัน วู
17.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พม่า
1.นาย สัจจา ทะนันใจ
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทินภัทร นาคทะเล
2.นาย วรวุฒิ ซอนสุข
3.นาย เจษฎา ตาสาย
4.นาย ภูริ วงค์นุเคราะห์
5.นาย พัธนดนย์ อภิวงค์
6.นาย วันชนะ จักรแก้ว
7.นาย อนุทิน โพธิยอด
8.นาย นฤนาท เรือนนาง
9.นาย สรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน
10.นาย สราวุฒิ ก๋องคำ
11.นาย ภูริภัทร กาวิละ
12.นาย ปกรณ์ โหมดพลาย
13.นาย กิตติพิชญ์ สมบุญนา
14.นาย ภาคิน สีเขียว
15.นาย พัชรพล คำจันทร์
16.นาย ณัฐกิตติ์ เชื้อเมืองพาน
17.นาย ภราดร ดวงเดือน
18.นาย กฤตนัย เพชรโพธหาร
19.นาย ราเมนทร์ คำน้อย
20.นาย ปัณณศรณ์ นวลพรม
21.นาย ธิติพล ก๋าคำ
22.นาย ณัฐพงษ์ จี่อ้าย
23.นาย จามร วงศ์ขาว
24.นาย นัฐพงษ์ ปวนติ๊บ
25.นาย ธนภัทร อินทร์พิทักษ์
1.นาย ศักดาวุฒิ ดอกกลาง
2.นาย เอกชัย ต๊ะบาง
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
2.เด็กหญิง วนัชพร เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง อรภา คงปัญ
4.นางสาว ญาโณทัย เป็งตึง
5.นางสาว พิมลนาฎ แก้วเทพ
6.นางสาว กฤษณา คำงาม
7.นางสาว ปวริศา แสงสินทรัพย์
8.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
9.นางสาว ศศิประภา ดาสา
10.นางสาว มณีรัตน์ ตันแก้ว
11.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
12.นางสาว อันดามัน ชนะเลิศ
13.นางสาว วริสา บุตรมี
14.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
15.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
16.นางสาว ปภาดา ถาติ๊บ
17.นางสาว เยาวภา มาเยอะ
18.นางสาว ธนภร พิกุล
19.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
1.นาย กฤตยชญ์ ต่อมใจ
2.นางสาว วารุณี บุญส่ง
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
2.นางสาว อันดามัน ชนะเลิศ
3.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
4.นางสาว จิรัชญา แก้วภา
5.นางสาว มณีรัตน์ ตันแก้ว
6.นางสาว ธนภร พิกุล
7.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
8.นางสาว ศศิประภา ดาสา
9.นางสาว พิมลนาฎ แก้วเทพ
10.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
11.นางสาว กฤษณา คำงาม
12.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
1.นาย กฤตยชญ์ ต่อมใจ
2.นางสาว วารุณี บุญส่ง
5 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิวัฒน์ เครือวาระ
2.เด็กชาย ชิษณุชา อุ่นอารมณ์
3.เด็กชาย ศุภมิตร สิทธิวะ
4.นาย วรธันย์ ก๋าน้อย
5.เด็กชาย อนาวิล ยมนา
6.นาย วรากร อุดแก้ว
7.นาย วรัญญู สมใจ
8.เด็กชาย จิรายุ ใสมุ้ง
9.เด็กชาย ธนดล ชัยคำ
10.นาย กาญจนศักดิ์ พรมทอง
11.เด็กชาย กฤตเมท อินต๊ะแก้ว
12.นาย อัสดินทร์ จันทร์ก๋าวี
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชชาพร บุญญากาศ
2.เด็กหญิง วรารัตน์ บุญปั๋น
3.เด็กหญิง พนิดา สกูล
4.เด็กหญิง อภิชญา พรมเอ้ย
5.เด็กหญิง ปรียาภัทร คำหลวงแว่น
6.นางสาว นภัสรา กันทะลา
7.เด็กหญิง ปภาวดี เขียวคำปัน
8.เด็กหญิง ปาริณัฐ มงคลกุล
9.เด็กหญิง ณิชาภัทร ปันสุวรรณ
10.เด็กหญิง สุพรรษา ชูสกุล
11.เด็กหญิง กัญญณัท เมธีวัฒนากูล
12.เด็กหญิง ณัช วงค์วิไล
1.นาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง
2.นางสาว ณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศิริวัฒน์ คำแจ้
2.นาย ธนดล เวียงนิล
3.นาย สุเมธ เลศักดิ์
4.นาย ธนภัทร วิปราชญ์
5.นาย ปริญญา วิปราชญ์
6.นาย เศรษฐศักดิ์ โกประพัฒน์พงศ์
7.นาย เกริกเกียรติ มูลอินต๊ะ
8.นาย ศรายุทธ์ อินต๊ะฝั้น
9.นาย พงศ์พัฒน์ นิลพัฒน์
10.นาย กิตติภพ ใจวุฒิ
11.นาย ประวัณวิทย์ มาไฝ
12.นาย ธนพนธ์ ตาบุญ
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นะราสะภา พูลพิธ
2.นางสาว เพชรไพลิย มะโนคำ
3.นางสาว กุลกันยา เพียรชัย
4.นางสาว จิดาภา ธิปาแก้ว
5.นางสาว อัฐภิญญา จอมแปง
6.นางสาว วรัทยา สกุลหงษ์
7.นางสาว ธัญสินี เทพรักษา
8.นางสาว นภัสสร เดชคุณมาก
9.นางสาว กนกพร ศรีแก้ว
10.นางสาว วริศรา ชัยสุทธินันท์
11.นางสาว ศิริลักษณ์ คำแจ้
12.นางสาว ชนากานต์ เขื่อนคำแปง
1.นาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง
2.นางสาว ณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร จินะ
2.เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ ทาแกง
3.เด็กชาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
4.นาย เอกดนัย ซึมมือ
5.นาย ธนวัตร จินะ
6.นาย ปรีชาชาญ พุทธวงค์
7.นาย เจษฎา ปัญญา
8.เด็กชาย ถิรพล วงค์สาย
9.เด็กชาย พีรณัฐ โยสุยะ
10.นาย ชัยวัฒน์ มีทรัพย์
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญา เจริญชัย
2.นางสาว ศรัญญา คำปวน
3.เด็กหญิง ปราณปรียา ธุวะคำ
4.เด็กหญิง เทวิกา ส่วาง
5.นางสาว กมลรักษ์ ชำนาญสิงห์
6.เด็กหญิง ปิยาพัชร บุญมาเกี๋ยง
7.เด็กหญิง ศศิภา มะโนเรือง
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
2.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
3.นาย กิตติโชติ ภูแว่น
4.นาย ศตวรรษ วรเวณธม์
5.นาย จักริน ปัญญหลวง
6.นาย รัชต์ธร ปัญจมา
7.นาย วิรัตน์ เววน
8.นาย จิรพัฒน์ อินนันใจ
9.นาย พรรณกร ขันคำ
1.นางสาว ตรีชฎา ประวัง
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ราชภัฏ ศรีสุวรรณ
2.นาย อลงกต บุญมาเกี๋ยง
3.นาย ธเนศ เชื้อเมืองพาน
4.นาย ยศพัฒน์ กาบเกี๋ยง
5.นาย อนุศิษฏ์ ชุมภูรัตน์
1.นาย สิทธิพงษ์ เกตุเสนา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
13 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิชญา ราชคม
2.นางสาว วณิชชา เมืองมูล
3.นางสาว ปลายอ้อ เชียงคำ
4.นางสาว อทิตยา ภักนิล
1.นาย สิทธิพงษ์ เกตุเสนา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรายุ สิทธิชัยวงศ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
15 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ลลิตตา ตาสาย
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ อุดใจ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพ็ญแพรทอง สิงห์แก้ว
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
18 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชญานิน เกตุสุวรรณ์
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำวัง
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ มัฆวาฬ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ เลขาวิจิตร์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
20 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรวัฒน์ สุรินต๊ะ
2.นาย ศรัณยพงศ์ ฉัตรแก้ว
3.นาย นนทพัทธ์ ทะรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ญาณิศา เมืองมาหล้า
2.นางสาว แพรววนิต แสนขัติยรัตน์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
22 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรายุ สิทธิชัยวงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์ เเปงนุจา
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
23 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ อุดใจ
2.นางสาว กีรติกา ท้าวกันทา
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กานตพล เนตรทิพย์
2.เด็กชาย ธิปไตย พิชัยดี
3.เด็กชาย อติวิชญ์ ยาโน
4.เด็กชาย ชญานิน เกตุสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
25 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ มัฆวาฬ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ เลขาวิจิตร์
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินต๊ะวงค์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทพัทธ์ ทะรินทร์
2.นาย วีรวัฒน์ สุรินต๊ะ
3.นาย สิรดนัย ราชคม
4.นาย ศรัณยพงศ์ ฉัตรแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
27 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาณิศา เมืองมาหล้า
2.นางสาว แพรววนิต แสนขัติยรัตน์
3.นางสาว ณัฐวดี บัวเพ็ชร
4.นางสาว กีรติกา ท้าวกันทา
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
28 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วีรวิชฌ์ จำปามูล
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
29 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรธิดา สิงห์โต
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
32 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรวิชฌ์ จำปามูล
2.เด็กชาย กฤษฎา ไชยมาลา
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ภัทรธิดา สิงห์โต
2.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุวัฒน์ งามพริ้ง
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุพิชญา สุภาวดี
2.นางสาว จิตินันท์ คำแดง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ไชยมาลา
2.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
37 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
2.นาย ศุภวิชญ์ มะโนเรือง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
38 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.16.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ญาณพัฒน์ มาลัยทอง
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
39 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.47 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ฐิดาพร ใจติขะ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
40 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.12.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุรักษ์ สังข์อยู่ศิริ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
41 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.14.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
42 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
43 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
44 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
37.17 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อินต๊ะ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
45 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.37.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาโณทัย เป็งตึง
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
46 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1.10.84 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อัจฉริยภพ ตันนวล
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
47 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.33.72 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปริยาภัทร ฮ่อธิวงค์
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
48 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
2.40.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติกวิน สินธุการ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
49 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.56.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรภา คงปัญ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
50 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
2.29.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุรักษ์ สังข์อยู่ศิริ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
51 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4.07.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญวรัตน์ บุญสูง
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
52 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4.07.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญวรัตน์ บุญสูง
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
53 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
21.33.69 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรัฐิติกาล บุญเสงี่ยม
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
54 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.52.82 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
2.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
3.นาย ปริวัฒน์ จันทาพูน
4.เด็กชาย วศิน สุจริต
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
55 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.10.31 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อินต๊ะ
2.เด็กหญิง ปนัดดา หนูเนียม
3.เด็กหญิง ฐิดาพร ใจติขะ
4.นางสาว ซุ่ยเย้น เขื่อนแก้ว
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
56 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.56.67 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนภูมิ ปัญญาหลวง
2.นาย ธนวัฒน์ มูลกลาง
3.นาย ธนภัทร ท้าวบุญชู
4.นาย อนุรักษ์ สังข์อยู่ศิริ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
57 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.05.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
2.นางสาว ญาโณทัย เป็งตึง
3.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
4.นางสาว กฤษณา คำงาม
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
58 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
59 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
4.02 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
60 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศรัญญา คำปวน
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
61 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
8.98 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุทิน โพธิยอด
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
62 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วนัชพร เชื้อเมืองพาน
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
63 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
22.25 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกดนัย ชึมมือ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
64 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
16.83 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
65 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
16.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิรัฐิติกาล บุญเสงี่ยม
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
66 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตติกุล หมื่นแก้ว
2.เด็กชาย พีระวัฒน์ ใจธิ
3.เด็กชาย ธีรภัทร ฟักแก้ว
4.เด็กชาย จิรพิภัทร ภูตะเวช
5.เด็กชาย เปรมชนัน อำลูน
6.เด็กชาย เศรษฐสูรย์ แซ่ลี
1.นาย ศราวุธ น้ำสา
2.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
67 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัฐภูมิ เกษวรษา
2.นาย วรพจน์ มาลาทอง
3.นาย ภูบดินทร์ ประสาริบุตร
4.นาย ศุภธวีธ์ ขันทะวงค์
5.นาย มนตรี ปูสุข
6.นาย กรุนพล สันทอง
1.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
2.นาย ศราวุธ น้ำสา
68 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธนาภา ศรีวงค์ษา
2.นางสาว อทิตยา อินแก้ว
3.นางสาว ทิพาพร พงษ์ราศรี
4.นางสาว ชัชชฎาภา อภิสิทธิ์สุวรรณ์
5.นางสาว พัชรินทร์ มาสอน
1.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
2.นาย ศราวุธ น้ำสา
69 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
7.22 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อรภา คงปัญ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
70 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
20.83 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศตวรรษ วรเวณุธม์
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.61057591438293 วินาที