#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จีรศักดิ์ สายทอง
2.นาย ธัชนันท์ ยิ้มสวั
3.นาย ชัยชนะ วุยแม
4.นาย บูรณ์พิพัฒน์ วรรณะ
5.นาย อายุวฒน์ ใจวุฒิ
6.นาย ธนดล น้อยอ่อนโพธิ์
7.นาย ภัคพล สังขวารี
8.นาย อาหื่อ เชก่อ
9.นาย อาณาจักร์ ต๊ะวิชัย
10.นาย ไชยกร ทาซาว
11.นาย วรภัทร แลเชอะ
12.นาย กิตติกร คำภีระ
13.นาย ธนภัทร โคกสำรวย
14.เด็กชาย ชยานันต์ สีคำ
15.นาย พัชรดนัย มหายศ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
3.นาย ภัทรพล ใจกล้า
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
2.เด็กชาย วุฒิชัย ธนกาญจน์
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ใหม่วงค์
4.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
5.เด็กชาย วันเฉลิม หอมชื่น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สิรินภา ไพรศาลสกุล
2.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
3.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
4.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
5.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กัสกร ตื้อหล้า
2.นาย ณัฐวัฒน์ ชุ่มมงคล
3.นาย ปองคุณ นามงาม
4.นาย สุวรรณภูมิ พุทธวงค์
5.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
2.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มาลี วุยยือ
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ธญลักษณ์ ประชา
4.นางสาว ภัณทิสา กุลยะ
5.นางสาว ขวัญจิรา สีหามาตร์
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
2.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรเดช แลเชอะ
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
9 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาณภา ต๊ะตุ้ย
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กีย์ณวุฒิ ใจเรือน
2.เด็กชาย ศตายุ สมโพธิ์
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
11 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.เด็กหญิง กัลยาลักษณ์ ละหุนะ
3.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ ดอนมูล
2.นาย ทวิภพ ถุงเกษแก้ว
3.นาย อาณาจักร ต๊ะวิชัย
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
13 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
1.นางสาว ยุวนุช ปักษิณ
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พีรดนย์ เอ๋ยานะ
2.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศตายุ สมโพธ์
2.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
3.เด็กชาย กีย์ณวุฒิ ใจเรือน
4.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
17 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.เด็กหญิง กัลยาลักษณ์ ละหุนะ
3.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ ดอนมูล
2.นาย ทวิภพ ถุงเกษแก้ว
3.นาย จักรภัทร จินดาธรรม
4.นาย อาณาจักร ต๊ะวิชัย
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
19 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ภูริชญา ทาวัง
2.นางสาว ปริญญาพร ธนกาญจน์
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว วรินรำไพ ตื้อหล้า
1.นาง ยุวนุช ปักษิณ
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เดชาวัต ธรรมขันธา
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกร คำหล้า
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาณภา ต๊ะตุ้ย
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นภาพล ก๋าสุ
2.นาย กิตติภูมิ ยอดแก้ว
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
25 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนิตา สุริน
2.นางสาว ญาณภา ต๊ะตุ้ย
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
26 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เดชาวัต ธรรมขันธา
2.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
27 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ญาณภา สุริน
2.นาย นภาพล ก๋าสุ
1.นาง ปุญญาพร แสงจันทร์
28 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.12.22 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
29 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
0.15.01 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
30 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.13.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติกร คำภีระ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
31 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.15.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
32 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
33 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
34 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
33.06 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
35 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.25.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฏา บุญสูง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
36 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.30.42 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
37 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
1.03.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
38 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.17.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
39 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.02.19 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อายุวัฒน์ ใจวุฒิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
40 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.24.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
41 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
2.45.75 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
42 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
4.05.12 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
43 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.42.19 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุวรรณภูมิ พุทธวงค์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
44 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
45 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
46 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
7.57.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บัวอินทร์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
47 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
7.50.81 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บัวอินทร์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
48 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
8.24.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
49 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
8.26.35 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุดาพร อ้ายหงส์
2.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
50 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
6.02.57 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อู วงค์ษา
2.นาย กระวี ธานีโรจน์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
51 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
5.46.34 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อู วงค์ษา
2.นาย กระวี ธานีโรจน์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
52 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
7.03.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
53 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
15.16.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
54 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
23.03.72 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กระวี ธานีโจรน์
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
55 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.51.70 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
2.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
3.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
4.เด็กชาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
56 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.04.68 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
3.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
4.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
57 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.55.87 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อายุวัฒน์ ใจวุฒิ
2.นาย กฤษฏา บุญสูง
3.นาย กิตติกร คำภีระ
4.นาย พีรดนย์ เอ๋ยานะ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
58 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.00.51 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
3.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
4.นางสาว ธัญลักษณ์ ประชา
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
59 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.31.96 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ใจการ
2.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
3.เด็กชาย เดชาธร ชุ่มมงคล
4.เด็กชาย อิทธิกร สิทธิลัง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
60 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.49.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
2.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
3.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
4.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
61 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.28.38 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาหื่อ เชก่อ
2.นาย สุวรรณภูมิ พุทธวงค์
3.นาย อู วงค์ษา
4.นาย กระวี ธานีโรจน์
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
62 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
5.58.44 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
63 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.75 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
64 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.01 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
65 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.49 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฏา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
66 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
67 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
9.57 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
68 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
5.18 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
69 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.86 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ ดอนมูล
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
70 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ภัณทิสา กุลยะ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
71 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ภัณทิสา กุลยะ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
72 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.06 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
73 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
74 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
21.21 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาณาจักร์ ต๊ะวิชัย
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
75 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
11.73 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรินรำไพ ตื้อหล้า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
76 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรินรำไพ ตื้อหล้า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
77 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีวงษ์วรรณ์
2.เด็กชาย ศิลายุ ทูลแก้ว
3.เด็กชาย จิรายุทธ สายทอง
4.เด็กชาย ภาณุพงษ์ ไถ่สูงเนิน
5.เด็กชาย ศรายุธ อ้ายหล้า
6.เด็กชาย ปริทรรศน์ ใจหล้า
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย ปกรณ์กิตติ์ คำต๊ะ
78 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรพล อาหงี่
2.นาย มนตรี บุญทา
3.นาย ธนภูมิ คงอยู่
4.นาย ณัฐกร มาหมื่น
5.นาย อธิษฐ์ ทนันชัย
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย ปกรณ์กิตติ์ คำต๊ะ
79 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ลลิตาพร เสรีนิธิกุล
2.เด็กหญิง เยาลักษณ์ มีพัฒน์
3.นางสาว ทิฆัมพร สิทธิกูล
4.เด็กหญิง ภูริชญา เมืองใจ
5.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย ปกรณ์กิตติ์ คำต๊ะ
80 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.47 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
81 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
11.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
82 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
30.08 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัยชนะ วุยแม
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
83 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.63121700286865 วินาที