#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย เยอะซอ
2.เด็กชาย ชนะพล อวยยือกุ
3.เด็กชาย ธีรเดช ชุติภัทรกุล
4.เด็กชาย อนุพงค์ แซ่ขว้าง
5.นาย สมคิด แซหมื่อ
6.นาย วศิน เชอมือ
7.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
8.เด็กชาย ธนโชติ พรมมินทร์
9.นาย อภิชาติ อายิ
10.นาย ธงชัย เชอหมื่อ
11.นาย ธนวัฒน์ แซ่หวาง
12.เด็กชาย ชายแดน แซ่เลาะ
1.นาย เอกพล อุโมงค์
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
3.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กสิณ เสาร์แก้ว
2.นาย สิทธิกร แซหมื่อ
3.นาย ดนุพลธ์ แซ่จ๋าว
4.นาย จะโบ มูเซอ
5.นาย เจตนิพัทธ์ คำแสง
6.นาย กิติพงษ์ หมื่อแล
7.นาย มานพ มาเยอ
8.นาย จรัลพิพัศ แชหมื่อ
9.นาย สุรเดช แสงลี่
10.นาย อภินันท์ เอนกโชติวานิช
11.นาย จะกอ จะนะ
12.นาย ธเนศ มาเยอะ
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
2.นาย เอกพล อุโมงค์
3.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ แซ่หอ
2.นาย อานุทัย แซ่พ่าน
3.นาย สมบัติ หรี่จา
4.เด็กชาย บดินทร์ รักพงศา
5.นาย ปิยะวัฒน์ วนมา
6.เด็กชาย อินทัช ซอมู
7.นาย กิตติพงษ์ โคอิดะ
8.เด็กชาย วิชชากร แซ่เฉิน
9.นาย พงศ์ปณต สุชากลชาญ
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กิตติศักดิ์ แซ่โจว
2.นาย จิระเมธ แซ่จ๋าว
3.นาย อภิชิต แซ่ยี่
4.นาย ณัฐพงศ์ เชอมือ
5.นาย สมชาย แซ่หม่อ
6.นาย ชิน พูนกุศลสุข
7.นาย ธนาเทพ ภูอนันต์ชัย
8.นาย ฐากูร ขวัญฤทัยกูร
9.นาย พงศพล ชัยผ่าน
10.นาย อาโตง เซอมือ
11.นาย อนุพนธ์ วิทยาประเสริฐพร
12.นาย อภิสิทธิ์ แซ่ซิ
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว หมี่คัง มาเยอะ
2.นางสาว น้ำทิพย์ อาซอง
3.เด็กหญิง วริยา สิงห์คำ
4.นางสาว สุทธิดา สิทธิวรากูล
5.เด็กหญิง กานต์สินี เชอกอง
6.เด็กหญิง ปิยะมาส โคอิดะ
7.เด็กหญิง พรไพลิน แซ่จาง
8.เด็กหญิง อุไรพร ศรีสุวรรณ์
9.เด็กหญิง กฤตยาณัท วรการพัฒน์
10.เด็กหญิง ภาวินี หิรัญชัยกุล
1.นาย วสันต์ สุภี
2.นางสาว เหมย แซ่ฟุ
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลลิตา สิริพานิชกุล
2.นางสาว วรัญญา จารุวาทิน
3.นางสาว ชวัลนุช กิจจาพัฒนากุล
4.นางสาว ศรีหัทยา พิริยะศักดิ์
5.นางสาว วริศรา มาเยอะ
6.นางสาว เจนจิรา การัณวิจิตร
7.นางสาว อริสา เยเบียงกู่
8.นางสาว ชีวาพร มาเยอะ
9.นางสาว มินตรา พนาพิพัฒน์สุข
1.นาย วสันต์ สุภี
2.นางสาว เหมย แซ่ฟุ
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณฐกร เยอะซอ
2.นาย ทรงภพ ลูแอะ
3.นาย อาย่า มาเยอะ
4.นาย อาเก่อ เชอหมื่อ
5.นาย สุริยา เชอมือ
1.นาย ปรัชญา ผัดขัน
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรินทร์ เชอหมือ
2.นางสาว อะบู่หย่า มาเยอะ
3.นางสาว กมลลักษณ์ ซี่ย่าง
4.นางสาว บูจู เชอมื่อ
5.นางสาว กัญญธนัฏฐ์ หมือแล
1.นาย ปรัชญา ผัดขัน
9 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
2.34.91 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อภิชาติ อายิ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
10 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
2.31.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ดนุพลธ์ แซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
11 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.20.43 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
12 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.43.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิทธิกร แซหมื่อ
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
13 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
22.25.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมคิด แซหมื่อ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
14 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.44.53 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธงชัย เชอหมื่อ
2.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
3.นาย อภิชาติ อายิ
4.นาย ณัฐชัย เยอะซอ
5.นาย สมคิด แซหมื่อ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
15 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาโจ้ มาเยอะ
2.เด็กชาย อโนทัย สีม่วง
3.เด็กชาย สุรโชค แซ่ล้วย
4.เด็กชาย พัชรพล ริกำแง
5.เด็กชาย อารยะ วัลนิภากรณ์
6.นาย โชคดี นิ่มสุริวงค์
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.17177891731262 วินาที