#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กีรยุทธ ใจดี
2.นาย ภานุวิชญ์ จะสี
3.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
4.เด็กชาย ณภัทร แซ่มั่ว
5.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
6.นาย นิธิศ บุญเรือนยา
7.เด็กชาย จิตติ คะลา
8.เด็กชาย รชตะ เฉียบแหลม
9.เด็กชาย วรวิช จะเหมาะ
10.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
11.เด็กชาย อนุพงศ์ พรสกุลไพศาล
12.เด็กชาย สิทธินันท์ จะต๋อ
13.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สอยแสงวงค์
14.เด็กชาย ชัยแก้ว ลุงตาล
15.เด็กชาย สุวิทย์ จะตือ
16.เด็กชาย อัจฉริยะ ดูแล
17.เด็กชาย วราฤทธิ์ อินต๊ะนำ
18.เด็กชาย เดชา ลีต๋า
19.เด็กชาย ซาซู จะลา
20.เด็กชาย ณัฐภูมิ จันทร์ทอง
21.เด็กชาย วริทธิ์ธร อินทอง
1.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
2.นาย พิษณุ ปันพรม
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ตะวัน แซ่เจ่า
2.นาย สาริน เรือนคำ
3.นาย นพดล จะผึ
4.นาย อภิรักษ์ บุญสง่า
5.นาย ชีวัธนัย มีชัย
6.นาย ธีรภัทร จะมี
7.นาย สะเตพัน ถิรนัย
8.นาย พิษณุ เครือคำ
9.นาย วรากร ขันตรี
10.นาย อภิชน ตานาพิน
11.นาย คชิน ทรงศิริ
12.นาย สัมพันธ์ นุพอ
13.นาย อณภัทร์ จินาบึง
14.นาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
15.นาย ศิวกร ปู่แคระ
16.นาย กิติภูมิ สงนอก
17.นาย สุธินันท์ กลิ่นหาย
18.นาย วีรภัทร จะเหมาะ
19.นาย ดำรงค์ ส้มหวาน
20.นาย จิตรเทพ กันทะเสน
1.นาย พิษณุ ปันพรม
2.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
2.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
3.นางสาว สายธาร วงค์เถร
4.นางสาว ธีราพร จะมือ
5.นางสาว หฤทัย ศิริกันต์
6.เด็กหญิง สุจีวรรณ สุปินนะ
7.เด็กหญิง พรชิตา เพชรสุวรรณ์
8.นางสาว สุทธิดา จะเงาะ
9.เด็กหญิง นภาพร กองใจ
10.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรีย์ ผ่องใส
11.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
12.นางสาว ปวิชญา จันทร์ศรี
13.นางสาว วริศรา หมื่อแล
14.นางสาว กัลยารัตน์ จะย่อ
15.เด็กหญิง ณัฐธิดา ภัทรเสถียรชัย
16.เด็กหญิง นลินนภา หมื่น
17.นางสาว พรชนก รัตนะศิลป์
18.นางสาว รินรดา วิชาคำ
19.นางสาว สุข สายเมือง
20.เด็กหญิง สาวิดตรี แฉะ
1.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
2.นาย พิษณุ ปันพรม
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษฎิ์ รุ่งปัญญาธิกุล
2.เด็กชาย ทวีวัฒน์ ลีลาธรรมสัจจะ
3.เด็กชาย สอนชาย ไมตรีญาติ
4.เด็กชาย รัชชานนท์ เปียงแหล่
5.นาย ภูบดินทร์ สิทธิบาล
6.เด็กชาย ภูริชญ์ นพพลกรัง
7.นาย ชิติพัทธ์ มีชัย
8.เด็กชาย ณัฐพงศ์ จินดาวงษ์
9.เด็กชาย รเมศ อินชุ่ม
10.นาย ศุภณัฐ เจรจา
11.เด็กชาย ปวเรศ สวาทชาติ
12.เด็กชาย ชัชพงศ์ แซ่ท้าว
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปฏิพันธ์ พิชิตวงค์ตระกูล
2.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
3.นาย นนทวัฒน์ สุดยอด
4.นาย เครือลาว ลุงเริญ
5.นาย ลอซา เปียงแหล่
6.นาย ชยานันท์ ร่มพนาธรรม
7.นาย ณัฐวุฒิ เบียงคอง
8.นาย สามหลู่ ลุงเจริญ
9.นาย ศุภัสโชค ไมตรีญาติ
10.นาย ณัฐพล ลุงคำ
11.นาย วิชยุตย์ ลีลาธรรมสัจจะ
12.นาย ชัชนันท์ ร่มพนาธรรม
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
6 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิดาภา ร่มพนาธรรม
2.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
3.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
4.นางสาว บัณฑิตา ปินตาแก้ว
5.นางสาว สุชานัน ธรรมสอน
6.นางสาว ณัฐณิชา ลือโขง
7.นางสาว ณิชนันทน์ วิชาเถิน
8.นางสาว ญาดาวดี แรงดี
9.นางสาว ธารทิพย์ สอาด
10.นางสาว ธิดารัตน์ หลงโสกเชือก
11.นางสาว อริชา เยเบียง
12.เด็กหญิง ขวัญจิรา ปุแคระ
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ ไชยวุฒิ
2.เด็กชาย สุกฤษฏิ์ เกตุ
3.นาย ศิรวิทย์ อุยี่
4.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ปองดอง
5.นาย ภัคพล ย้อนใจทัน
6.เด็กชาย ชลกร วงศ์ทองไพศาล
7.เด็กชาย ศุภกฤต วรรณศรี
8.เด็กชาย ชนกันต์ วงศ์
9.เด็กชาย อนุวัฒน์ กวินรัตน์ชัย
10.เด็กชาย ธนภัทร โรจนคีรีสันติ
11.นาย ศิรวุฒิ แก้วทา
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา มะโนวงค์
2.เด็กหญิง ขนาพร ชัยชุม
3.เด็กหญิง วรัญญา เอี่ยมทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภร ก๋าใจ
5.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ เตชะบุตร
6.เด็กหญิง ยุภาศิณี กันทาวงศ์
7.เด็กหญิง ณัฐิญาภา คงคำเปา
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
2.นาย ธนากร รอบวนาบรรพต
3.นาย รัฐภูมิ แก้วคำแดง
4.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
5.นาย ปรัชญา ธิป๋า
6.นาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร
7.นาย เสฏฐวุฒิ แก้ว
8.นาย รัชชานนท์ สิทธิบาล
9.นาย ภควัต ศรีธิราช
10.นาย พลวัต วรรณศรี
11.นาย วรฤทธิ์ แก้ววิโรจน์
12.นาย ธนกฤต บาสี
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ฐิติรัตน์ เขื่อนคำ
2.นางสาว อารียา คันธจันทน์
3.นางสาว บุญญานุช รู้คิด
4.นางสาว จันทกานต์ จ่าเหลา
5.นางสาว ธนพร -
6.นางสาว ศุภิสรา อินต๊ะ
7.นางสาว จิรภิญญา ปัญโญใหญ่
8.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
9.นางสาว พิมพรรวี ปานกลีบ
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์
2.นาย ภราดร กันทะเป็ง
3.เด็กชาย นธิเดช มารแก้ว
4.เด็กชาย พงศ์ณภัทร ชื่นอุรา
5.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แสนใจ
6.เด็กชาย วรากร แก้วคำแดง
7.นาย ธีรภัทร์ อินต๊ะ
8.เด็กชาย ธนพัฒน์ กองแสน
9.นาย ชนาธิป คิดอ่าน
10.เด็กชาย พิทยุตม์ แก้วเต๋จ๊ะ
11.เด็กชาย นราวิชญ์ วันทะนา
1.นาย สิริกันยกร จันมา
2.นางสาว รัชฎาพร แก่นใจ
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัชมินทร์ เมืองตัน
2.เด็กหญิง บุศกร ศรีวงค์
3.เด็กหญิง เกวลิน มาเยอะ
4.เด็กหญิง ปุญยวีร์ มาตรังศรี
5.เด็กหญิง จารุภา อุยยี
6.เด็กหญิง สิริขวัญ ลาวัดพรม
7.เด็กหญิง สิรินทร์รณี คำผง
8.เด็กหญิง สุภัสสร สีเพ็ชร
9.เด็กหญิง กัลรายา กันทะเสน
10.เด็กหญิง พิมพ์อัปสร มังตา
11.นางสาว ศุภรัสมิ์ ยี่สุ่น
1.นางสาว รัชฎาพร แก่นใจ
2.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
13 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชาติ เพชรสุวรรณ์
2.นาย วีรพล อิ่นแก้ว
3.นาย วิทวัส แสงวงศ์คำ
4.นาย วีรชิต วันไทยศูนย์
5.นาย กฤษฎากร กุณโน
6.นาย สุธิวัส วงศ์คำ
7.นาย กิตติศักดิ์ กันทะวงศ์
8.นาย สาม ลุงตาล
9.นาย ภูธิวัฒน์ บุญเสรษฐสิริ
10.นาย นภัทร สุริยะชัยยา
11.เด็กชาย จิรายุ กันธิ
1.นาย สิริกันยกร จันมา
2.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รักษิตา วงศ์บุญชัยเลิศ
2.นางสาว สุวนันท์ อุยยือ
3.นางสาว ชไมพร พนาคงอมร
4.นางสาว ปัญญาพร จะลอ
5.นางสาว กนกวรรณ ภัทรเสถียรชัย
6.นางสาว ณัฐริกา ประสาท
7.นางสาว วริศรา สุขกะเสริม
8.นางสาว พลอยนภัส ปะหนี
9.นางสาว อรวรรณ มาเยอะ
10.นางสาว นิตา แซ่ย่าง
11.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
12.นางสาว ขนิษฐา มาเยอะ
1.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
2.นางสาว รัชฎาพร แก่นใจ
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิฤทธิ์พล จะเพอะ
2.เด็กชาย จิรพนธ์ จะแตะ
3.เด็กชาย วิศัลยพงษ์ คงสุขทารา
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อรปรียา สุริยะอ้าย
2.นางสาว สุพรรณษา เทศถมยา
3.นางสาว โชติกา สุดาจันทร์
4.นางสาว อริณญา เอนกอายุวัฒน์
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สาม ลุงตาล
2.นาย ทวีรัฐ ไอ่ว่อ
3.นาย อภิสิทธิ์ จะทอ
4.นาย ชุติวัต กาเร็ว
5.นาย วัชรพล จะเหมาะ
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย จักรวุธ ราชรองเมือง
18 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศรีไพร คำแก้ว
2.นางสาว รัตติกาล แซ่เฮ่อ
3.นางสาว พจมา คูเชอร์
4.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย จักรวุธ ราชรองเมือง
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
2.นาย กิตติภพ ยาวิราช
3.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
24 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชารีย์ อินต๊ะโน
2.นางสาว จิดาภา แซ่เท้า
3.เด็กหญิง ณริศรา ถิ่นสอน
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
25 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สหวิทย์ พสิษฐ์ไพศาล
2.นาย ธีรภัทร ใจจาย
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
26 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุทธิดา เสรี
2.นางสาว ชลชิชา ซีไอ
3.นางสาว นาริษา จะคือ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
27 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
2.นางสาว ภัทรนิษฐ์ จะหา
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
28 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บรรณสรณ์ จันทราพูน
2.นางสาว เนตรชนก ไชยรินทร์
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
29 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภโชค แสนคำลือ
2.นาย พงศ์กฤต คำจันทร์
3.นาย รชตวรพล เหลี่ยมดี
4.นาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
30 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แอนนา จะก่า
2.เด็กหญิง พัชรภา เสรี
3.นางสาว อภิญญา ซีไอ
4.นางสาว ญาณิศา ปาติ๊บ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
31 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ก้องภพ ทองอินทร์
2.นาย วรัญญู ศรีกุล
3.นาย วรากรณ์ เปียงน้อย
4.นาย ออมสิน แสงดี
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
32 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อังคณา ก๋ามี
2.นางสาว อรณิชา โชติเจริญกุล
3.นางสาว สาธิดา -
4.นางสาว ณัฏฐธิดา เล้าอารีย์
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิกาญจน์ แสนยอด
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
1.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
37 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
2.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
38 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อภิชญา ใจโหม้
2.เด็กหญิง ทิพปภา ยาวุฒิ
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
39 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมเจต ลุงซอ
2.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
40 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
2.นางสาว ธิณารักษ์ อุปนัน
1.นาย จักรกฤษ อินเปี้ย
41 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิกาญจน์ แสนยอด
2.นาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
42 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิณารักษ์ อุปนัน
2.นาย กฤษฎา ปินตาแก้ว
1.นาย จักรกฤษ อินเปี้ย
43 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.11.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
1.นาย พิษณุ ปันพรม
44 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.12.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ลอซา เปียงแหล่
1.นาย พิษณุ ปันพรม
45 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
1.นาย พิษณุ ปันพรม
46 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
47 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
37.65 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พนิดา กองแก้ว
1.นาย พิษณุ ปันพรม
48 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.26.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภวิชญ์ เทพโพธา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
49 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.30.45 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
1.นาย พิษณุ ปันพรม
50 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
1.33.16 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เบญญาภา มะโนวงค์
1.นาย พิษณุ ปันพรม
51 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.21.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
1.นาย พิษณุ ปันพรม
52 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
2.57.73 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูริชญ์ นพพลกรัง
1.นาย พิษณุ ปันพรม
53 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.35.96 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก รัตนะศิลป์
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
54 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
55 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
56 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
6.00.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เดชา ลีต๋า
1.นาย พิษณุ ปันพรม
57 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
7.44.49 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิกานญจน์ แสนยอด
2.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
1.นาย พิษณุ ปันพรม
58 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
8.18.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศศิกานญจน์ แสนยอด
2.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
1.นาย พิษณุ ปันพรม
59 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.43.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สาริน เรือนคำ
1.นาย พิษณุ ปันพรม
60 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
7.18.59 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชัญญากัญ กันทะวงศ์
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
61 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
22.00.54 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
62 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.51.05 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย สิทธินันท์ จะต๋อ
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
63 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.51.54 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิติภูมิ สงนอก
2.นาย อณภัทร์ จินาบึง
3.นาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
4.นาย วีรภัทร จะเหมาะ
1.นาย พิษณุ ปันพรม
64 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.02.68 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
2.นางสาว พรชนก รัตนะศิลป์
3.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
4.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
65 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.22.01 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
66 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.20.66 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สาริน เรือนคำ
2.นาย เครือลาว ลุงเริญ
3.นาย นนทวัฒน์ สุดยอด
4.นาย ลอซา เปียงแหล่
1.นาย พิษณุ ปันพรม
67 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.17 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชัยรัมภา ฮิชินุมา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
68 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
10.05 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พลวัต วรรณศรี
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
69 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา สมณะ
2.เด็กชาย อริยชาติ ใจจาย
3.เด็กชาย คณิน คะชา
4.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ พิรารัตน์
5.เด็กชาย พีระพัฒน์ เงินล้านมั่นคง
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
70 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก กันทะวงค์
2.เด็กหญิง ปริชาติ วรารมย์
3.เด็กหญิง จิรัชญา เหม็งทะเหล็ก
4.เด็กหญิง เอลิซา ภัทรเกียรติขจร
5.เด็กหญิง ธนพร โพธิ์เกตุ
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
71 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชัยธวัช แสงสาม
2.นาย อนุชา บุญตัน
3.นาย อรรถวิท ใจยะ
4.นาย ธีรพล อินทะมูล
5.นาย ชยุตพงศ์ อรัญญิก
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
72 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเมืองช้าง
2.นางสาว ธัญญาภรณ์ ล่ำแน่น
3.นางสาว เขมจิตตา สุวรรณดารัตน์
4.นางสาว วรรณิการ์ หลักแก้ว
5.นางสาว จิตรี เกตุชิต
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
73 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
24.74 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
1.นาย ชญานนท์ กันทะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.50741982460022 วินาที