#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
2.นาย ชยกร วิริยะ
3.นาย กรวิทย์ เยส่อ
4.นาย ณัฐพล คำภีร์
5.นาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
6.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
7.นาย ภูริวัฒน์ มะโนวรณ์
8.นาย รัฐภาคย์ เยอกอง
9.นาย ภานุวัฒน์ หมอกอุไร
10.นาย มอญ ลุงธรรม
11.นาย สุรชาติ เชอหมื่อ
12.นาย อนันติ์ เมืองมูล
13.นาย กิตติศักดิ์ คติ
14.นาย ชูเดช หน่อคำ
15.นาย สรศักดิ์ คำภูแก้ว
16.นาย พิชนน บุญบืน
17.นาย อดิศร คงขาว
18.เด็กชาย ธณัฐชนก สุวรรณ์การ
1.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
3.นาย นายศุภกิตติ์ จี้จำปา
4.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
5.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
6.นาย สิรดนัย เชียงพรม
7.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
8.นาย ธนกฤต อินเทพ
9.นาย ศรัณยู จาตุมา
10.นาย จิรายุ แลเชอะ
11.นาย ฐนกร ฟูแสง
12.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
13.นาย นลิน เดชขจร
14.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
15.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
16.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดก
17.นาย พีรชชัย หมูแปง
18.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
19.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
20.นาย ณภัทร ชัยคิรินทร์
21.นาย ชาคริต อ้ายมา
22.นาย วีระชัย การิน
23.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
24.นาย ภัทรพล ติปตา
25.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย บงกชนวลตา
2.นาย คณิศร สุขภิญโญ
3.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
4.นาย จักรพรรดิ กาบแก้ว
5.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
6.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
7.นาย ปรัชญา ขันคำ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
10.นาย ธนภัทร ทรงอมรศิริ
11.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
12.นาย สุรเดช มาเยอะ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สหรัฐ พุทธวงค์
2.นาย อัครพล ทองถัน
3.นาย นัฐวัฒน์ โพธิปัญญา
4.เด็กชาย ฐิติพงศ์ อิ่นคำ
5.นาย ธนาธร สุวรรณโชติ
6.นาย ฐปนวัฒน์ กีนีศรี
7.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วงค์มูล
8.เด็กชาย ธนธรณ์ บริบูรณ์
9.นาย กิตติภณ ผาดไธสง
10.นาย เสฎฐวุฒิ จันทร์แก้ว
11.เด็กชาย สุทธิศิลป์ ปียืน
1.นางสาว เดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาติตระกาล แก่นเกตุ
2.นาย นพนันท์ จอมแก้ว
3.เด็กชาย ตะวัน รัศมี
4.นาย ศักดาวุธ ศรีบุตร
5.นาย นพวินท์ จอมแก้ว
6.นาย กนกพล บุญเป็ง
7.เด็กชาย จีรพัฒน์ ปินตาสาร
8.นาย กิตติกรณ์ พุทธจันทร์
9.นาย ณัฐพงค์ จะก๋า
10.นาย กิตติศักดิ์ จะทอ
11.นาย จิรายุ แลเชอะ
12.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
1.นางสาว เฉลิมพร พุธชาคำ
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชุลิตา เขื่อนคำ
2.นางสาว เมสิยาห์ ยงสุนทรรุ่ง
3.นางสาว อมลธิรา คงขาว
4.นางสาว รุ่งไพลิน รัศมี
5.เด็กหญิง วิรัลยุพา มาเยอะ
6.นางสาว เบญจมาศ วงษา
7.นางสาว พลอยไพลิน สมบูรณ์
8.นางสาว พชรสิริ ชุ่มเย็น
9.นางสาว อารยา หน่อคำหล้า
10.นางสาว ธาดารัตน์ ใจหาญ
1.นางสาว เฉลิมพร พุธชาคำ
7 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พงศกร วันคำ
2.นาย สุธีรักษ์ อินเอี่ยม
3.นาย มอญ เคอ
4.นาย จอมพล พวงสมบัติ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
8 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนกฤต นนด้วง
1.นาง จารีย์ กุณะ
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
1.นาง จารีย์ กุณะ
10 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
1.นาง จารีย์ กุณะ
11 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เสาวภาคย์ ติคำ
1.นาง จารีย์ กุณะ
12 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนกฤต นนด้วง
2.เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วมาระวัง
3.เด็กชาย ภัทรภูมิ แซ่พร่าน
1.นาง จารีย์ กุณะ
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นฤสรณ์ มะโนแปง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แอดา
3.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
1.นาง จารีย์ กุณะ
14 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ลี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
1.นาง จารีย์ กุณะ
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อินทิรา อรุณฉาย
2.นางสาว สุจิตตรา วงค์ไชยยา
3.นางสาว พลอยสุดา ก๋าใจ
1.นาง จารีย์ กุณะ
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภัทรภูมิ แซ่พร่าน
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
1.นาง จารีย์ กุณะ
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วสุพล ก๋องทอง
2.นางสาว สุจิตตรา วงค์ไชยยา
1.นาง จารีย์ กุณะ
18 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พชร เจริญสุข
2.เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วมาระวัง
3.เด็กชาย ภัทรภูมิ แซ่พร่าน
4.เด็กชาย ธนกฤต นนด้วง
1.นาง จารีย์ กุณะ
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
2.เด็กหญิง วาสนา คเน็ล
3.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ บุญแก้ว
4.เด็กหญิง ภัครัญญา สุวรรณการ
1.นาง จารีย์ กุณะ
20 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ณัฐพล ลี
4.นาย วสุพล ก๋องทอง
1.นาง จารีย์ กุณะ
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อินทิรา อรุณฉาย
2.นางสาว สุจิตตรา วงค์ไชยยา
3.นางสาว พลอยสุดา ก๋าใจ
4.นางสาว เสาวภาคย์ ติคำ
1.นาง จารีย์ กุณะ
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชวัลชัย ศรีวิชัย
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชวัลชัย ศรีวิชัย
2.นาย คณิศร สุขภิญโญ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
24 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.14.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
25 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.11.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชยพล แลเชอะ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
26 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
27 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
27.11 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
28 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.23.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
29 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
1.01.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
30 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
1.01.61 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาคริต อ้ายมา
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
31 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
2.32.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
32 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
2.26.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
33 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
5.21.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพล คัมภีร์
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
34 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.21.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
35 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
21.30.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ธนกฤต อินเทพ
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
36 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
24.38.86 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ธนกฤต อินเทพ
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
37 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
0.53.33 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
2.เด็กชาย มอญ ลุงธรรม
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คติ
4.เด็กชาย รัฐภาค เยอกอง
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
38 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.48.76 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุ แลเซอะ
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
3.นาย ชาคริต อ้ายมา
4.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
39 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.26.91 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
2.นาย ชยกร วิริยะ
3.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
4.นาย สุรชาติ เชอหมื่อ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
40 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.03.21 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวัลชัย ศรีวิชัย
2.นาย นลิน เดชขจร
3.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
4.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
41 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.92 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
42 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.20 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาคริต อ้ายมา
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
43 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
9.27 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กรวิทย์ เยส่อ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
44 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
10.09 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
2.นาย พงศกร วันคำ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
45 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
9.32 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
2.นาย พงศกร วันคำ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
46 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
20.44 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กรวิทย์ เยส่อ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
47 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
18.63 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพงศ์ พรมจีน
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
48 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จอมเทพ บัวใจ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ มีใจ
3.เด็กชาย วงศกร มะโนคำ
4.เด็กชาย สถาพร ธรรมลังกา
5.เด็กชาย อนุวัตร อารี
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
49 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ธรรมขันทา
2.เด็กหญิง ณิชากร อิ่มเอมทรัพย์
3.เด็กหญิง นิจจารีย์ สุวรรณประภา
4.เด็กหญิง ภาสินี หน่อคำ
5.เด็กหญิง สิริธาร แสนคำมา
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
50 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยพล แลเชอะ
2.นาย ธนบัตร สุพรรณยศ
3.นาย ธีรเดช เกษแก้ว
4.นาย สิขเรศ ฟองสมุทร
5.นาย อรรถพล ชิมรังสรรค์
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
51 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
2.นางสาว ปยุดา คีรีแก้ว
3.นางสาว มุกธิดา คงทน
4.นางสาว รุ่งนภา ปัญญาช่วย
5.นางสาว อนัญญา จำนันจิต
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
52 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
20.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ หมอกอุไร
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
53 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
21.86 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พงศกร วันคำ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.42668390274048 วินาที