#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาเห่า มาเยอะ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ มงคลเลิศนภา
3.นาย ลีจู เชอหมื่อ
4.เด็กชาย จิตติกร ต๊ะ
5.เด็กชาย ภูวดล อายี่
6.เด็กชาย สุรเชษฐ์ สีพรม
7.เด็กชาย เยลามิ มาเยอะ
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ แลเชอร์
9.เด็กชาย ศุภเสกช์ จะปะ
10.เด็กชาย จิรทีปต์ ปราสาทเพชรปราณี
11.เด็กชาย ศิริพงศ์ ปะนะ
12.เด็กชาย ธนโชติ แลเชอ
13.เด็กชาย หม่อง หม่องชิน
14.เด็กชาย รัฐภูมิ จะยอ
15.เด็กชาย สุธินันท์ จะแตะ
16.เด็กชาย อิสยาห์ พิสัยเลิศ
17.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ประดับแก้ว
18.เด็กชาย เวทิศ จะอื่อ
1.นาย สมควร ธรรมากาศ
2.นาย ศุภมิตร ธิสงค์
3.นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วิธาน จ่าจุ่ม
2.นาย นภัทร ทอนสวัสดิ์
3.นาย ธวัชชัย คีรีคามสุข
4.นาย ธนา มาเยอะ
5.นาย ภูมิเรศ เชอมือ
6.นาย อรันย์ ดีทู
7.นาย โมเส่ จะส่วย
8.นาย เฉลิมเกียรติ ลิคำ
9.นาย สุริยา มาลา
10.นาย ณัฐกิตติ์ คำปัน
11.นาย ปักทาย เล่ายี่ปลา
12.นาย อัครพล อางี
13.นาย เศรษฐพงศ์ กันทวงค์
14.นาย จัย ชัยคำ
15.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
16.นาย จิรภาส มงคลเกียรติกุล
17.นาย ธีรเดช สถิตธรรมพนา
18.นาย นนทพัทธ์ กันประเวท
19.นาย นพพร แสงสว่าง
20.นาย เชิดศักดิ์ ศรีพล
21.นาย ณฐภัค มงคลเลิศนภา
22.นาย สุรชัย มาเยอะ
23.นาย ธีรศักดิ์ วิวัฒน์พงษ์
1.นาย สมควร ธรรมากาศ
2.นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี
3.นาย ศุภมิตร ธิสงค์
3 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กลัยาณี หมื่อแล
2.นางสาว สี ชัยคำ
3.นางสาว พิชญาภา จันทร์ข้อน
4.นางสาว กมลทิพย์ หมายจิตร
5.นางสาว วรรณภา ปะหยี
6.นางสาว พิมลพรรณ สายแก้ว
7.เด็กหญิง ดวงพร เยเปีย
8.นางสาว สโรชา เมอแล
9.เด็กหญิง อรวรรณ จะเซอ
10.เด็กหญิง อรทัย อ้วยแม้
11.นางสาว พนิดา โสภณบุญญาภรณ์
12.นางสาว ปภาดา หยดรุจิ
13.นางสาว วนัสนันท์ ปิงใจ
14.นางสาว พิมพ์พิกา พรมมะรัก
15.เด็กหญิง พนิตพร เยเปีย
16.นางสาว ฐิตินันท์ จะท่อ
17.นางสาว อัคษราภัค ซือหมื่อ
18.นางสาว เสาวนีย์ คะติ
19.นางสาว นิชดา ศรีจางวาง
1.นาย สมควร ธรรมากาศ
2.นาย สุบิน ปิงใจ
3.นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิชัยกุล เมืองเน๋อ
2.นาย ชนะชัย เขื่อนแก้ว
3.นาย ธนภัทร เชี่ยวชาญ
4.นาย เมธาสิทธิ์​ ชิณเลิศ
5.นาย เลือน หลง
6.นาย จารวี คะนอ
7.นาย ปิยะนันท์ แสนสุรีย์
8.นาย กวินภพ เขื่อนแก้ว
9.นาย จิรายุ อ้ายยี่
10.นาย วายุ จันตะมะ
11.นาย ปฐวีกานต์​ กลิ่นศรีสุข
12.นาย ณัฐวุฒิ ดวงปิก
1.นาย ภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์
5 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชา เตียวตระกูล
2.เด็กหญิง เขมณิช ดีแฮ
3.เด็กหญิง รุจิกานต์ ดวงยานะ
4.เด็กหญิง โยษิตา คำจันทร์
5.นางสาว กวินทรา จาเงิน
6.นางสาว พิมพิกา จิตติพงศ์ไพบูลย์
7.นางสาว สุมาลี ปะกู่
8.นางสาว ระพีพรรณ โพธิปันรังษี
9.นางสาว กัญณิศา ขอหน่วงกลาง
10.นางสาว อรวรรณ ลีโป
11.นางสาว มัลลิกา เยเบียง
12.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย อภิสิทธิ์ ยะชัย
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บุลิน แซ่ลิม
2.นาย ทักดนัย ศรีพรรณ์
3.นาย อัคคัญญะ บัวเย็น
4.นาย กมลวัฒน์ แสงสว่าง
5.นาย วรโชติ จิตรวงศ์ศรี
6.นาย วุฒิพล ตระกูลตันเจริญ
7.นาย ทินกร เครือประพันธ์
8.นาย ธนายุทธ พญาอู๋
9.นาย อิศม์เดช วิลัย
1.นาย พสุ ประมวน
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชกุล บัวมาศย์
2.นางสาว กัลยา ลามาพิสาร
3.นางสาว อังศุนิตย์ สุวรรณโสภา
4.นางสาว ธีมาพร ดวงยานะ
5.นางสาว ชนินาถ อินถา
6.นางสาว มาริสา ลีซา
7.นางสาว วรรณภา ร้องหาญแก้ว
8.นางสาว โป่ง ลุงจาม
9.นางสาว ภานุมาศ ยาสมุทร
10.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
1.นาย พสุ ประมวน
2.นางสาว เบญญาภา นันเพ็ญ
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กิตติชัย ศรีวรรณ
2.นาย กิตติพงศธร คุณารูป
3.นาย ธนากร โอวาส
4.เด็กชาย ธนโชติ แลเชอ
5.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คงฉลวยพนา
6.เด็กชาย ศุภเสกช์ จะปะ
7.เด็กชาย อิสยาห์ พิสัยเลิศ
8.เด็กชาย จิตติกร ต๊ะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล พลชำนาญ
2.นาย ธนกฤต เพ็ญศรีชล
3.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
4.นาย โมเส่ จะส่วย
5.นาย อนวัช กานันท์
6.นาย นเรศ ทายงาม
7.นาย เศรษฐพงศ์ กันทวงค์
8.นาย ธีรพัชร์ อามอ
9.นาย มาเล จะลอ
10.นาย ธีระพล กันไว
11.นาย เฉลิมชัย จะลา
12.นาย เสรีภาพ เเสนวาณิชย์
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
2.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
3.นางสาว สุจารี จะอื่อ
4.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
5.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
6.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
7.นางสาว รับพร เชอมึ
8.นางสาว สิราวรรณ มะลั่น
9.นางสาว จิราภรณ์ จะเต๊าะ
10.นางสาว สุภาพร มณีภารดี
11.นางสาว ธีมาพร แซ่เฉิน
12.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรัช แสนอยู่
2.เด็กชาย ธีรเทพ ดอแสง
3.เด็กชาย ณัฐพล จูเปาะ
4.เด็กชาย ศุภเสกช์ จะปะ
5.เด็กชาย ลีจู เชอหมื่อ
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ต้องสู้คีรี
2.เด็กหญิง ปวีณา อ้ายยี่
3.เด็กหญิง หมี่โย อางี
4.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
5.เด็กหญิง นภาลัย จูเปาะ
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
13 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุรวินท์ แสนทวีเดช
2.นาย ณัฐพงศ์ ยาแล
3.นาย อานนท์ มาเลยอะ
4.นาย อรันย์ ดีทู
5.นาย ธีรศักดิ์ วิวัฒนพงษ์
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
14 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
2.นางสาว ดลพร แอะวอย
3.นางสาว สุมาลี ปะกู่
4.นางสาว นิชดา ศรีจางวาง
5.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
15 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิชัย ยาวิลัย
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
16 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสสกุลงาม
1.นาย นายวุฒิชัย บุญตุบ
17 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนากร ดวงดี
1.นาย นายวุฒิชัย บุญตุบ
18 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา กันธิยะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
19 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนากร โพธิ์แจ้ง
2.เด็กชาย ฉัตรธร เชอมือ
3.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กันธิ
1.นาย นายวุฒิชัย บุญตูบ
20 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
2.เด็กหญิง สุกัญญา มาเยอะ
3.เด็กหญิง มะลิ มาเยอะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
21 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย โภคิน นาคทอง
2.นาย ณัฐพล ปอบู
3.นาย อภิภัทร ต๊ะสม
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
22 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อามือ มาเยอะ
2.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
3.นางสาว ณัฐพร สินสาร
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
23 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชัย ยาวิลัย
2.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสกุลงาม
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันท์
24 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
2.นาย อาเยอะ เชอมือ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์
25 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิชัย ยาวิลัย
2.เด็กชาย ธนกร โพธิ์แจ้ง
3.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กันธิ
4.เด็กชาย สุวพล กู่แก้วเกษม
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
26 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุภา คะนอ
2.เด็กหญิง วราภรณ์ แก่หล้า
3.เด็กหญิง อำพร มาเยอะ
4.เด็กหญิง มะลิ มาเยอะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
27 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล ปอบู
2.นาย โภคิน นาคทอง
3.นาย อภิภัทร ต๊ะสม
4.นาย ธนกร ดวงดี
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
28 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปรียาณัฐ ปิงวงค์
2.นางสาว ลักษณ์สุดา บุญหล้า
3.นางสาว ฐิดายุ ยศวงศ์
4.นางสาว ชุติมา ระเม็ก
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
29 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ใจคำ
1.นาย อนุภาพ มงคล
30 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เอรญา ควรมูล
1.นาย อนุภาพ มงคล
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชนานนท์ แสงคำ
1.นาย อนุภาพ มงคล
32 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปวีณา อายิ
1.นาย อนุภาพ มงคล
33 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชนานนท์ แสงคำ
2.นาย อธิษฐ์ ไชยปัญญา
1.นาย อนุภาพ มงคล
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปวีณา อายิ
2.นางสาว ปณิดา อายิ
1.นาย อนุภาพ มงคล
35 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ใจคำ
2.เด็กหญิง เอรญา ควรมูล
1.นาย อนุภาพ มงคล
36 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปณิดา อายิ
2.นาย อธิษฐ์ ไชยปัญญา
1.นาย อนุภาพ มงคล
37 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ต้องสู้คีรี
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
38 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
39 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.18.07 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐนรี นวลใส
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
40 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
36.81 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ต้องสู้คีรี
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
41 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.27.53 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนภัทร เชี่ยวชาญ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
42 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.40.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชนัญธิดา เนตรน้อย
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
43 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
1.12.21 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เมธาสิทธิ์ ชิณเลิศ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
44 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.30.90 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว โป่ง ลุงจ่าม
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
45 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
2.41.12 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย โมเส่ จะส่วย
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
46 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
15.33.58 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรวรรณ ลีโป
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
47 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
0.51.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นเรศ ทายงาม
2.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
3.นาย วายุ จันตะมะ
4.นาย ธนภัทร เชี่ยวชาญ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
48 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.06.38 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรชนก สุยะคำ
2.นางสาว ณัฐณิชา กุสาวดี
3.นางสาว ชนินาถ อินถา
4.นางสาว มาริสา ลีชา
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
49 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
4.12.03 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กวินภพ​ เขื่อนแก้ว
2.นาย โมเส่ จะส่วย
3.นาย ปิยนันท์ แสนสุรีย์
4.นาย ณัฐกิตติ์ คำปัน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
50 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
7.33.57 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปนัดดา อายิ
2.นางสาว ขวัญจิรา ทิศลังกา
3.นางสาว ชนัญธิดา เนตรน้อย
4.นางสาว พิชญาภา จันทร์ข้อน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
51 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4.93 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล พลชำนาญ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
52 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
7.92 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปิยเชษฐ์ องอาจ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
53 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
54 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
18.23 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
55 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
10.53 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
56 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชยพล ชูแก้ว
2.เด็กชาย ธนพงค์ เชาว์วิโรจน์
3.เด็กชาย ธนภัทร ชาติประเสริฐ
4.เด็กชาย เผ่าไท สุวิมลตระกูล
5.เด็กชาย สันติพงษ์ จูเปาะ
6.เด็กชาย เตชวัน มาเยอะ
1.นาย วิทยา เฉลียว
2.นางสาว อมรพรรณ ท้าวโยธา
57 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัชชา จันทาพูล
2.นางสาว ตรีลักษณ์ มีใจดี
3.เด็กหญิง พนิตสุภา กิจพิทักษ์
4.เด็กหญิง นรีรัตน์ จันทร
5.นางสาว เบญจรัศมี มั่งมี
6.นางสาว พิชญาภา นันต๊ะรัตน์
1.นาย วิทยา เฉลียว
2.นางสาว อมรพรรณ ท้าวโยธา
58 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ มหาวุฒิ
2.นาย พงศธร หม่อไก่
3.นาย อาเยอะ เชอมือ
4.นาย อธิชาติ แสนทอง
5.นาย สราวุฒิ คชวงศ์
6.นาย ศิรชัย บุญปาน
1.นาย วิทยา เฉลียว
2.นางสาว อมรพรรณ ท้าวโยธา
59 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว แสงคำ สามอิ่น
2.นางสาว พัณณิตา ใจสุข
3.นางสาว กาญจนาพร เลเซอร์
4.นางสาว ศุภิสรา อมตะไกรวงศ์
5.นางสาว ณิชานันท์ กันหา
6.นางสาว สุชานันท์ ชุ่มหิน
1.นาย วิทยา เฉลียว
2.นางสาว อมรพรรณ ท้าวโยธา
60 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
36.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.35892605781555 วินาที