#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ชัย ก้างยาง
2.เด็กชาย อนุวรรตน์ สุวรรณประภา
3.เด็กชาย วันชัย ปันปา
4.เด็กชาย รัฐภูมิ มาละดี
5.เด็กชาย วชิระ ปวงคำ
6.เด็กชาย กฤษดากรณ์ นุมาศ
7.เด็กชาย นภัสกร เชียงแรง
8.เด็กชาย พีระพัฒน์ ดวงเอ้ย
9.เด็กชาย วรกันต์ ดวงเอ้ย
10.เด็กชาย อจลวิชญ์ ถ้ำกลาง
11.เด็กชาย ชุติพนธ์ นันตา
1.นาย กิตติ เจริญเกียรติ
2.นาย ฉัตรชัย ผัดกาศ
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ลักษิกา เมืองมูล
2.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
3.เด็กหญิง ณัฐนรี ธรรมสอน
4.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดปา
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา ชุ่มมะโน
1.นาย อภิชาติ กึมรัมย์
2.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วิทวัส วงค์แก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
4 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิรพรรณ แก้วคำ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนกร ยะแสง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
2.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
3.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
8 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ผณินทรา อินทร์นวล
2.เด็กหญิง ประภาวดี มุ่งดี
3.เด็กหญิง จิรพรรณ แก้วคำ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
9 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกร ยะแสง
2.นาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
3.นาย กรกต สุวาท
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
10 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กรนิภา เมืองมูล
2.นางสาว รุ่งขวัญ แถวครบุรี
3.นางสาว ณัฐธาวดี ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
11 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
2.เด็กหญิง สุฑลี โยธา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
12 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
2.นางสาว ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
13 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิทวัส วงค์แก้ว
2.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
3.นาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
14 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ประภาวดี มุ่งดี
2.เด็กหญิง ณิชนันทน์ มีสวัสดิ์
3.เด็กหญิง ผณินทรา อินทร์นวล
4.เด็กหญิง สุฑลี โยธา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
15 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กรกต สุวาท
2.นาย กิตติพัฒน์ อินใจ
3.นาย จักรรินทร์ ช้างหิน
4.นาย พัชรพล เทพจักร์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
16 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กรนิภา เมืองมูล
2.นางสาว รุ่งขวัญ แถวครบุรี
3.นางสาว ณัฐธาวดี ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนากร หนูทอง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กฤตยากร บุญประสพ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
2.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศศิรัตน์ นันตัง
2.เด็กหญิง ณิชนันทน์ มีสวัสดิ์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนากร หนูทอง
2.นาย กฤษณพล บัวรพันธุ์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กฤตยากร บุญประสพ
2.นางสาว รัตนาภรณ์ พุทธวงค์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
25 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
2.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
26 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กฤษณพล บัวรพันธุ์
2.นางสาว ดวงใจ นันตัง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
27 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
0.16.44 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วริสรา อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
28 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
0.16.56 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นรวีร์ ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
29 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
1.57.95 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นรวีร์ ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
30 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.31.87 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนกฤต เต็งพิมาย
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
31 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
- นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
32 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
3.78 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนกฤษ เต็งพิมาย
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
33 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
2.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วริสรา อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
34 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.11 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นรวีร์ ฤทธิมนตรี
2.นางสาว ณัฐธาวดี ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
35 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
4
3.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นรวีร์ ฤทธิมนตรี
2.นางสาว ณัฐธาวดี ฤทธิมนตรี
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
36 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
8.59 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
37 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.98 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
38 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.82 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
39 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
15.88 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.32708501815796 วินาที