#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาภัสรา แสนอุ่นเมือง
2.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
3.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
4.นางสาว ชนันลักษณ์ ไชยสุข
5.นางสาว ลักษิกา อ้วนลํ่า
6.นางสาว นอร์ซานิต้า ธรรมนา
7.นางสาว เพ็ญนภา พันธ์ปัญญา
8.นางสาว ธัญมน กาวิลาวรรณ์
9.นางสาว ปรัศมน ยามี
10.นางสาว ศศิวิมล ยามี
11.นางสาว พิชญา ชุมภูเทพ
12.นางสาว อัจฉรา ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาง แตงอ่อน เทพโส
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิมพิศา เบียดนอก
2.นางสาว ชนาภา ธะนะจักร
3.นางสาว ภัทธีรา วรรณ์สว่าง
4.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นคำ
5.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย สมควร จารุธนภัทร์
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
2.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว ชุติมณฑน์ หมื่นเป็ง
3.นางสาว ปิยากร ขาวฟอง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
5 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
0.14.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
32.79 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
7 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.0.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรภัทร ค้ามีด
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.57.09 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จักรี พรมพันธ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
9 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.66 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิตินัน ปิตตาฝ้าย
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
10 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
12.27 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
2.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
12 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
25.01 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
13 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.70 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.098196029663086 วินาที