#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนบูรณ์ ภักดี
2.นาย จักรี พรมพันธ์
3.นาย อภิรักษ์ นกปั้น
4.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
5.นาย รัฐกุล พิบูลย์
6.นาย นวพล บุญก้ำ
7.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
8.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
9.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
10.นาย สุเมส ไชยบุญเรือง
11.นาย ฐิติพัฒน์ ชัยวรณ์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาง แตงอ่อน เทพโส
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สิริวรรณ เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ปุณยนุช ยุภาศ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา พาแก้ว
4.เด็กหญิง อภิชาญา ดอนชัย
5.นางสาว กัญญาณัฐ ราปังกี
6.นางสาว ฉันท์ชนก นารี
7.นางสาว ศศิวิมล ยามี
8.นางสาว ธัญญารัตน์ ธิว่อง
9.นางสาว สุพิชชา ธิเขียว
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรหมมินทร์ พอรินทร์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย เอกพันธ์ ยารวง
3.นาย พุฒิภัทร เป็งเรือน
4.นาย เดชาธร ธิคำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศุภิสรา ศรีสูงเนิน
2.นางสาว ณัฐกฤตา หาญมุ่งปณิธาน
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
2.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
7 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.24.78 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.05.80 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
2.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
3.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
4.เด็กหญิง ธัญชนก ศรีคำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.50.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
2.นาย จักรภัทร คงวิชิต
3.นาย วุฒิชัย รักษามั่น
4.นาย เอกพันธ์ ยารวง
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
10 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
4.08.88 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นนทพัทธ์ พาไธสง
2.นาย นพรัตน์ อินทร์บาล
3.นาย จักรี พรมพันธ์
4.นาย พัสกร คิดได้
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
11 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ลักษิกา อ้วนลํ่า
12 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
10.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงษ์ศธร พละสิงห์
2.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
13 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
22.45 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนวิชญ์ ตันวงค์
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.12646508216858 วินาที