#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
2.เด็กหญิง วนัชพร เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง อรภา คงปัญ
4.นางสาว ญาโณทัย เป็งตึง
5.นางสาว พิมลนาฎ แก้วเทพ
6.นางสาว กฤษณา คำงาม
7.นางสาว ปวริศา แสงสินทรัพย์
8.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
9.นางสาว ศศิประภา ดาสา
10.นางสาว มณีรัตน์ ตันแก้ว
11.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
12.นางสาว อันดามัน ชนะเลิศ
13.นางสาว วริสา บุตรมี
14.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
15.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
16.นางสาว ปภาดา ถาติ๊บ
17.นางสาว เยาวภา มาเยอะ
18.นางสาว ธนภร พิกุล
19.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
1.นาย กฤตยชญ์ ต่อมใจ
2.นางสาว วารุณี บุญส่ง
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร จินะ
2.เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ ทาแกง
3.เด็กชาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
4.นาย เอกดนัย ซึมมือ
5.นาย ธนวัตร จินะ
6.นาย ปรีชาชาญ พุทธวงค์
7.นาย เจษฎา ปัญญา
8.เด็กชาย ถิรพล วงค์สาย
9.เด็กชาย พีรณัฐ โยสุยะ
10.นาย ชัยวัฒน์ มีทรัพย์
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญา เจริญชัย
2.นางสาว ศรัญญา คำปวน
3.เด็กหญิง ปราณปรียา ธุวะคำ
4.เด็กหญิง เทวิกา ส่วาง
5.นางสาว กมลรักษ์ ชำนาญสิงห์
6.เด็กหญิง ปิยาพัชร บุญมาเกี๋ยง
7.เด็กหญิง ศศิภา มะโนเรือง
1.นาย นายอุเทน บุญตัน
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
2.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
3.นาย กิตติโชติ ภูแว่น
4.นาย ศตวรรษ วรเวณธม์
5.นาย จักริน ปัญญหลวง
6.นาย รัชต์ธร ปัญจมา
7.นาย วิรัตน์ เววน
8.นาย จิรพัฒน์ อินนันใจ
9.นาย พรรณกร ขันคำ
1.นางสาว ตรีชฎา ประวัง
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กานตพล เนตรทิพย์
2.เด็กชาย ธิปไตย พิชัยดี
3.เด็กชาย อติวิชญ์ ยาโน
4.เด็กชาย ชญานิน เกตุสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ มัฆวาฬ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ เลขาวิจิตร์
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินต๊ะวงค์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภัทรธิดา สิงห์โต
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุวัฒน์ งามพริ้ง
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ไชยมาลา
2.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
2.นาย ศุภวิชญ์ มะโนเรือง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
13 กรีฑา
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
4.02 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
14 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตติกุล หมื่นแก้ว
2.เด็กชาย พีระวัฒน์ ใจธิ
3.เด็กชาย ธีรภัทร ฟักแก้ว
4.เด็กชาย จิรพิภัทร ภูตะเวช
5.เด็กชาย เปรมชนัน อำลูน
6.เด็กชาย เศรษฐสูรย์ แซ่ลี
1.นาย ศราวุธ น้ำสา
2.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
15 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัฐภูมิ เกษวรษา
2.นาย วรพจน์ มาลาทอง
3.นาย ภูบดินทร์ ประสาริบุตร
4.นาย ศุภธวีธ์ ขันทะวงค์
5.นาย มนตรี ปูสุข
6.นาย กรุนพล สันทอง
1.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
2.นาย ศราวุธ น้ำสา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.094343900680542 วินาที