#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
2.นางสาว อันดามัน ชนะเลิศ
3.นางสาว พิมรดา แสงสุวรรณ์
4.นางสาว จิรัชญา แก้วภา
5.นางสาว มณีรัตน์ ตันแก้ว
6.นางสาว ธนภร พิกุล
7.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
8.นางสาว ศศิประภา ดาสา
9.นางสาว พิมลนาฎ แก้วเทพ
10.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
11.นางสาว กฤษณา คำงาม
12.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
1.นาย กฤตยชญ์ ต่อมใจ
2.นางสาว วารุณี บุญส่ง
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชชาพร บุญญากาศ
2.เด็กหญิง วรารัตน์ บุญปั๋น
3.เด็กหญิง พนิดา สกูล
4.เด็กหญิง อภิชญา พรมเอ้ย
5.เด็กหญิง ปรียาภัทร คำหลวงแว่น
6.นางสาว นภัสรา กันทะลา
7.เด็กหญิง ปภาวดี เขียวคำปัน
8.เด็กหญิง ปาริณัฐ มงคลกุล
9.เด็กหญิง ณิชาภัทร ปันสุวรรณ
10.เด็กหญิง สุพรรษา ชูสกุล
11.เด็กหญิง กัญญณัท เมธีวัฒนากูล
12.เด็กหญิง ณัช วงค์วิไล
1.นาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง
2.นางสาว ณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพ็ญแพรทอง สิงห์แก้ว
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรวิชฌ์ จำปามูล
2.เด็กชาย กฤษฎา ไชยมาลา
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ภัทรธิดา สิงห์โต
2.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
6 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.14.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
7 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
8 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
26.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
9 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.56.44 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรภา คงปัญ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
10 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
2.29.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุรักษ์ สังข์อยู่ศิริ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศรัญญา คำปวน
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
12 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
16.80 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิรัฐิติกาล บุญเสงี่ยม
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.11752390861511 วินาที