#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สลิตา คำราพิช
2.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
3.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
4.นางสาว สาริกา คะแซ
5.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
6.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
7.เด็กหญิง ดาริกา จะแส
8.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
9.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
10.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
11.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
12.นางสาว สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
2 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
5.47.55 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
2.เด็กหญิง รสิตา ทะนะวา
3.เด็กหญิง ดาริกา จะแส
4.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.12 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
18.56 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
11.40 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.057838916778564 วินาที