#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธราวุธ แซ่เซ่า
2.เด็กชาย ณภัทร เมืองอินทร์
3.เด็กชาย สุธิมนต์ จะทอ
4.นาย ธันวพัทธ์ คงเพชรศักดิ์
5.เด็กชาย ศุภสิ รักษานาม
6.นาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
7.เด็กชาย วรเมธ นาควรกุล
8.นาย กรวินท์ ธิวัง
9.เด็กชาย พิษณุพงษ์ ปวงศรัทธา
10.เด็กชาย วรินทร กันทา
11.เด็กชาย นครินทร์ ใจขัติ
12.เด็กชาย ชลธีร์ ชัยวัง
13.เด็กชาย พีรณัฐ คิดอ่าน
14.เด็กชาย สุกฤษฎิ์ นัยตา
15.เด็กชาย จารุเชษฐ์ บุญมาอิน
16.เด็กชาย กฤษณนัยน์ อนนท์
17.เด็กชาย บัณฑิต สายใจ
18.เด็กชาย ธีรภัทร์ มากสุข
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
3.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย เจนณรงค์ ปัญญาปิน
3.นาย อิทธิพัทธ์ ปวงคำยอด
4.นาย ชัยวัฒน์ แซ่ลี
5.นาย วรพล แก้วบุตร
6.นาย ณัฐพันธ์ ตันทารส
7.นาย พงศกร แสงฮอง
8.นาย สุรชัช จินาแดง
9.นาย ธนาณัฐ จานเก่า
10.นาย ธาวิน ปวงคำไหล
11.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
12.นาย ศรายุธร์ เวียงสมุทร
13.นาย ศุภโชค อ้วนมาก
14.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
15.นาย กฤษฎา ธิคำ
16.นาย กฤติกร เกิดศรี
17.นาย วิศรุต ลาจ้อย
18.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
19.นาย เจษฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย คณิศร ศรีโวย
2.เด็กชาย หล่อเซอ เยอะซอ
3.เด็กชาย สิทธิชัย อุปมูล
4.เด็กชาย อนุพล กาวิชัย
5.เด็กชาย มงคลชัย จะป้อ
6.เด็กชาย ธนกร จะป๋า
7.เด็กชาย รัฐภูมิ เบ็ญชูสิทธิ์
8.เด็กชาย รัชพล พรหมยะกลาง
9.นาย กรวินท์ ธิวัง
10.นาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
11.เด็กชาย วรินทร กันทา
12.นาย ธันวพัทธ์ คงเพชรศักดิ์
1.นาย ปฏิญาณ หลาบมาลา
2.นาย อดิศักดิ์ บุญเถาว์
4 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชาติ ยาสมุทร
2.นาย นนทวัฒน์ สุทธิบาก
3.นาย ภูมิพัฒน์ เต็มแบบ
4.นาย ณัฐวุฒิ ถาตุ้ย
5.นาย ชินภัทร ปัญญาไว
6.นาย นันทยศ แซ่วอ
7.นาย พันธกาน วังวงค์
8.นาย วชิรวิชญ์ อายุยืน
9.นาย วริทธิ์นันท์ กันทะวงค์
10.นาย วรบัติ สีหาด
11.นาย อดิศร แก้วงาม
12.นาย ธนกฤต กันติยะ
1.นาย ปฏิญาณ หลาบมาลา
2.นาย อดิศักดิ์ บุญเถาว์
5 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สิรพัทธ์ ปาแก้ว
2.นาย ณัฐวุฒิ ใจซื่อ
3.นาย ภัทรวรรธน์ นิธิเจริญ
4.นาย ไตรภพ ขันคำ
5.นาย อนุสรณ์ ปิงใจ
6.นาย พีรพัฒน์ สุริยา
7.นาย วีระยุทธ วิไล
8.นาย เกรียงไกร กันทวงศ์
9.นาย เสฎฐวุฒิ ใบบอกบุญ
10.นาย บูรพา อำไพพร้อม
11.นาย สุธินันท์ ยามมี
12.นาย ธงไทย วรรณใจ
1.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุภัทรา แก้วคำแดง
2.นางสาว ศศินิภา อุดมพิพัฒน์กุล
3.นางสาว คุนัชญา แก้วบุตร
4.นางสาว ชญานิษฐ์ กิจน้อย
5.นางสาว กุลภัทร ภัทรอธิคม
6.นางสาว กานต์รวี ยอดกันตี
7.นางสาว พนิตธิดา เกียรติหาญกล้า
8.นางสาว กาญจนา แซ่ลี
9.นางสาว ทิพย์สุดา ถุงทรัพย์
1.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อารยา อุตะมา
2.เด็กหญิง รสิตา ทะนาวา
3.เด็กหญิง วิมพ์วิภา มสีวัลย์
4.เด็กหญิง ศิริพัชยา จันทร์ศิริ
5.เด็กหญิง พิชญานิน ชายคำ
6.เด็กหญิง เพราพิลาส ต๊ะใจมูล
7.เด็กหญิง ณิชกานต์ พรมวงค์
8.เด็กหญิง วรัญญา โพธิสม
9.เด็กหญิง ศิริกานดา แปงแก้ว
10.เด็กหญิง ธีราพร วงค์มาศ
11.เด็กหญิง ภควรรณ ใจยา
12.เด็กหญิง ปัณณพร พรหมเรืองฤทธิ์
1.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
2.นางสาว พร คำสิงห์
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธราดล จิเหิบ
2.นาย รัฐศาสตร์ อรุณิจตติ
3.นาย นาวีกานต์ ชมแสงจรัส
4.นาย อาชัญ ปัญญา
5.นาย กฤษฎา สมโภชน์
6.เด็กชาย ณัฐชนน ตันกุระ
7.นาย กษิดิ์เดช อุปนันเมือง
8.นาย เอกลักษณ์ แสนพงษ์
9.นาย ภูศิษฐ์ จันทร์แก้ว
10.นาย คงกระพันธ์ คำเมืองชื่น
11.นาย ชินคริษฐ์ วงศาธัชชัยฤทธิ์
12.นาย ณัฐวุฒิ ชัยวัง
1.นาย ภูวรินทร์ สกุณาพงศ์
2.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว รสรินทร์ ปัญญาไว
2.นางสาว จันทนิภา ปัญญาไว
3.นางสาว จันทกานต์ สหัสแปง
4.นางสาว พาทินธิดา โภชนะ
5.นางสาว สุมิตรา ศรีบุญเรือง
6.นางสาว นภัสวรรณ อุดทาโกสม
7.นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ สุริยะวงศ์
8.นางสาว อภิรดา เจนจิต
9.นางสาว ฐิติรัตน์​ ฐิติรัตน์​
10.นางสาว ชาลินี ดาวจร
11.นางสาว นพมาศ ปัญญาไว
1.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
2.นางสาว พร คำสิงห์
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
2.เด็กหญิง สิชล ไชยมงคล
3.นางสาว นันทิกานต์ ปวงคำ
4.นางสาว นภาพร อินตะ
5.เด็กหญิง พิมพ์วิไล จะยอ
1.นาย อดิศักดิ์ บุญเถาว์
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณฐพร ปวงอาภัย
2.เด็กหญิง ปัญญดา รักษานาม
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
12 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
0.15.68 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สิชล ไชยมงคล
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
13 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
35.99 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
14 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
0.34.63 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สาริกา คะแซ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
15 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.31.28 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
16 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.27.13 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว คุณัชญา แก้วบุตร
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
17 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.50.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
2.นาย สุรชัช จินาแดง
3.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
4.นาย พงศกร แสงฮอง
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะั
18 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
1.03.83 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สลิตา คำราพิช
2.นางสาว สาริกา คะแซ
3.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
4.นางสาว กัญญาภัค มีใจดี
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
19 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
20 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภารดี ใจเป็ง
2.เด็กหญิง ธัชพรรณ ชัยกันทะ
3.เด็กหญิง พิมพกานต์ ศรีใจวงค์
4.เด็กหญิง วณิชญา ไทยอนันต์
5.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงค์เตียมใจ
1.นาย ฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.18737506866455 วินาที