#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สาริกา คะแซ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
3.นางสาว วรดา สิริมนพร
4.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
5.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
6.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
7.เด็กหญิง ธันยมัย ชัยวงค์
8.เด็กหญิง พิชญาภา จำปา
9.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
10.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
11.นางสาว สลิตา คำราพิช
12.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
13.นางสาว ราชาวดี ร่มพนาธรรม
14.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
15.นางสาว สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
16.เด็กหญิง ดาริกา จะแส
17.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
18.เด็กหญิง วาสนา ลุงกอ
19.เด็กหญิง คำน้อง -
20.เด็กหญิง ณิชาภัทร ธงชิว
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณกรณ์พงศ์ ไชยประเสริฐ
2.เด็กชาย สุกัลย์ จะพือ
3.เด็กชาย กมลเทพ ชูศรี
4.เด็กชาย วีรภัทร วรโชติวนาไพร
5.เด็กชาย กฤษฎา ปินตา
6.เด็กชาย ไชยชนะ ไชยลังกา
7.เด็กชาย ธนพนธ์ กันทิยะ
8.เด็กชาย รัฐนันท์ วงศาธัชชัยฤทธิ์
1.นางสาว กรรัฐ ปริมิตร
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
0.12.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กรวินท์ ธิวัง
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.59.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บูรพา อำไพพร้อม
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะั
5 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
6.00.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
2.นางสาว นภัสวรรณ อุดทาโกสม
3.นางสาว วรดา สิริมนพร
4.นางสาว คุณัชญา แก้วบุตร
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
6 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
30.70 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วิศรุต ลาจ้อย
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะั

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.051398038864136 วินาที