#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาติตระกาล แก่นเกตุ
2.นาย นพนันท์ จอมแก้ว
3.เด็กชาย ตะวัน รัศมี
4.นาย ศักดาวุธ ศรีบุตร
5.นาย นพวินท์ จอมแก้ว
6.นาย กนกพล บุญเป็ง
7.เด็กชาย จีรพัฒน์ ปินตาสาร
8.นาย กิตติกรณ์ พุทธจันทร์
9.นาย ณัฐพงค์ จะก๋า
10.นาย กิตติศักดิ์ จะทอ
11.นาย จิรายุ แลเชอะ
12.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
1.นางสาว เฉลิมพร พุธชาคำ
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
1.นาง จารีย์ กุณะ
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นฤสรณ์ มะโนแปง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แอดา
3.เด็กหญิง ขวัญข้าว สมณีย์
1.นาง จารีย์ กุณะ
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อินทิรา อรุณฉาย
2.นางสาว สุจิตตรา วงค์ไชยยา
3.นางสาว พลอยสุดา ก๋าใจ
4.นางสาว เสาวภาคย์ ติคำ
1.นาง จารีย์ กุณะ
5 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
0.11.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชยพล แลเชอะ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
1.01.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มอญ ลุงธรรม
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
7 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
5.21.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพล คัมภีร์
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
5.21.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.26.91 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
2.นาย ชยกร วิริยะ
3.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
4.นาย สุรชาติ เชอหมื่อ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
10 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
9.27 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กรวิทย์ เยส่อ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
11 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ธรรมขันทา
2.เด็กหญิง ณิชากร อิ่มเอมทรัพย์
3.เด็กหญิง นิจจารีย์ สุวรรณประภา
4.เด็กหญิง ภาสินี หน่อคำ
5.เด็กหญิง สิริธาร แสนคำมา
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.12209296226501 วินาที