#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กลัยาณี หมื่อแล
2.นางสาว สี ชัยคำ
3.นางสาว พิชญาภา จันทร์ข้อน
4.นางสาว กมลทิพย์ หมายจิตร
5.นางสาว วรรณภา ปะหยี
6.นางสาว พิมลพรรณ สายแก้ว
7.เด็กหญิง ดวงพร เยเปีย
8.นางสาว สโรชา เมอแล
9.เด็กหญิง อรวรรณ จะเซอ
10.เด็กหญิง อรทัย อ้วยแม้
11.นางสาว พนิดา โสภณบุญญาภรณ์
12.นางสาว ปภาดา หยดรุจิ
13.นางสาว วนัสนันท์ ปิงใจ
14.นางสาว พิมพ์พิกา พรมมะรัก
15.เด็กหญิง พนิตพร เยเปีย
16.นางสาว ฐิตินันท์ จะท่อ
17.นางสาว อัคษราภัค ซือหมื่อ
18.นางสาว เสาวนีย์ คะติ
19.นางสาว นิชดา ศรีจางวาง
1.นาย สมควร ธรรมากาศ
2.นาย สุบิน ปิงใจ
3.นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชา เตียวตระกูล
2.เด็กหญิง เขมณิช ดีแฮ
3.เด็กหญิง รุจิกานต์ ดวงยานะ
4.เด็กหญิง โยษิตา คำจันทร์
5.นางสาว กวินทรา จาเงิน
6.นางสาว พิมพิกา จิตติพงศ์ไพบูลย์
7.นางสาว สุมาลี ปะกู่
8.นางสาว ระพีพรรณ โพธิปันรังษี
9.นางสาว กัญณิศา ขอหน่วงกลาง
10.นางสาว อรวรรณ ลีโป
11.นางสาว มัลลิกา เยเบียง
12.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย อภิสิทธิ์ ยะชัย
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กิตติชัย ศรีวรรณ
2.นาย กิตติพงศธร คุณารูป
3.นาย ธนากร โอวาส
4.เด็กชาย ธนโชติ แลเชอ
5.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คงฉลวยพนา
6.เด็กชาย ศุภเสกช์ จะปะ
7.เด็กชาย อิสยาห์ พิสัยเลิศ
8.เด็กชาย จิตติกร ต๊ะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
2.นางสาว ดลพร แอะวอย
3.นางสาว สุมาลี ปะกู่
4.นางสาว นิชดา ศรีจางวาง
5.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสสกุลงาม
1.นาย นายวุฒิชัย บุญตุบ
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา กันธิยะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
7 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
4.12.03 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กวินภพ​ เขื่อนแก้ว
2.นาย โมเส่ จะส่วย
3.นาย ปิยนันท์ แสนสุรีย์
4.นาย ณัฐกิตติ์ คำปัน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
8 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
7.33.57 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปนัดดา อายิ
2.นางสาว ขวัญจิรา ทิศลังกา
3.นางสาว ชนัญธิดา เนตรน้อย
4.นางสาว พิชญาภา จันทร์ข้อน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
9 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัชชา จันทาพูล
2.นางสาว ตรีลักษณ์ มีใจดี
3.เด็กหญิง พนิตสุภา กิจพิทักษ์
4.เด็กหญิง นรีรัตน์ จันทร
5.นางสาว เบญจรัศมี มั่งมี
6.นางสาว พิชญาภา นันต๊ะรัตน์
1.นาย วิทยา เฉลียว
2.นางสาว อมรพรรณ ท้าวโยธา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.10587096214294 วินาที