#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กสิณ เสาร์แก้ว
2.นาย สิทธิกร แซหมื่อ
3.นาย ดนุพลธ์ แซ่จ๋าว
4.นาย จะโบ มูเซอ
5.นาย เจตนิพัทธ์ คำแสง
6.นาย กิติพงษ์ หมื่อแล
7.นาย มานพ มาเยอ
8.นาย จรัลพิพัศ แชหมื่อ
9.นาย สุรเดช แสงลี่
10.นาย อภินันท์ เอนกโชติวานิช
11.นาย จะกอ จะนะ
12.นาย ธเนศ มาเยอะ
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
2.นาย เอกพล อุโมงค์
3.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กิตติศักดิ์ แซ่โจว
2.นาย จิระเมธ แซ่จ๋าว
3.นาย อภิชิต แซ่ยี่
4.นาย ณัฐพงศ์ เชอมือ
5.นาย สมชาย แซ่หม่อ
6.นาย ชิน พูนกุศลสุข
7.นาย ธนาเทพ ภูอนันต์ชัย
8.นาย ฐากูร ขวัญฤทัยกูร
9.นาย พงศพล ชัยผ่าน
10.นาย อาโตง เซอมือ
11.นาย อนุพนธ์ วิทยาประเสริฐพร
12.นาย อภิสิทธิ์ แซ่ซิ
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
3 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลลิตา สิริพานิชกุล
2.นางสาว วรัญญา จารุวาทิน
3.นางสาว ชวัลนุช กิจจาพัฒนากุล
4.นางสาว ศรีหัทยา พิริยะศักดิ์
5.นางสาว วริศรา มาเยอะ
6.นางสาว เจนจิรา การัณวิจิตร
7.นางสาว อริสา เยเบียงกู่
8.นางสาว ชีวาพร มาเยอะ
9.นางสาว มินตรา พนาพิพัฒน์สุข
1.นาย วสันต์ สุภี
2.นางสาว เหมย แซ่ฟุ
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณฐกร เยอะซอ
2.นาย ทรงภพ ลูแอะ
3.นาย อาย่า มาเยอะ
4.นาย อาเก่อ เชอหมื่อ
5.นาย สุริยา เชอมือ
1.นาย ปรัชญา ผัดขัน
5 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
2.31.00 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ดนุพลธ์ แซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
6 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
22.25.10 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สมคิด แซหมื่อ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.065910816192627 วินาที