#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเมธ สุภากุล
2.เด็กชาย รพีภัทร คำชาวนา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ วงค์คำ
4.เด็กชาย วัชรากร พรมสาย
5.เด็กชาย ศุภกร สุ่มเกตุ
6.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุรินทรัพย์
7.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ นิลแล้ง
8.เด็กชาย เอกวิทย์ ปรุฬวสิษฐ์ ผล
1.นาย สังวร บัวอินทร์
2.นาง อโณทัย ทักษิณเจนกิจ
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พัชราภา ดีแก้ว
2.เด็กหญิง วงค์พนารักษ์ สุวรรณวงค์
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา กาวี
4.เด็กหญิง วิลาสินี จิระบวรเสถียร
5.เด็กหญิง เมวิกา กตัญญู
6.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ดวงน่าน
7.เด็กหญิง วิภาดา รุ่งสอาด
1.นาย สังวร บัวอินทร์
2.นาง อโณทัย ทักษิณเจนกิจ
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จุฑาธิปดิ์ วันทาดี
2.เด็กหญิง อภิญญา เดชคุณมาก
3.นางสาว วาสนาพร บุตรดาวงษ์
4.เด็กหญิง เกวลิน เชื้อเมืองพาน
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัชพล พูลทวี
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เดชาธร แก้วประภา
2.เด็กชาย เมธาวิน อารีย์สว่างวงศ์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัชพล พูลทวี
2.นาย ภควัต ตู้ลา
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
7 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
8 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
3.50.76 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.092411041259766 วินาที