#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ฐิตาพร ชัยวรณ์
2.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
3.เด็กหญิง พัชรา สัมมาสะโก
4.นางสาว พรรณิดา พรหมมินทร์
5.นางสาว พรพรรณ สืบสิงห์
6.เด็กหญิง อภิชญา จูมปัน
7.เด็กหญิง วริศรา ปินตาคำ
8.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
9.นางสาว รุจิรดา เสียงเย็น
10.นางสาว พริษา พรหมจันทร์
11.นางสาว ธัญญารัตน์ ธิว่อง
12.นางสาว สุนิษา ไชยวัน
13.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ท้าวไชยมูล
14.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ อิ่นค่ำ
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิทธิชัย โสมรุด
2.นาย วัรภัทร ค้ามีด
3.นาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
4.เด็กชาย ธัญวิชญ์ หมื่นเป็ง
5.เด็กชาย หาญชัย บัวออนทร์
6.เด็กชาย ภาวี ยารวง
7.เด็กชาย ศรายุธ พรามไธสง
8.นาย ธันวา ท้าวชัยมูล
9.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
10.เด็กชาย พรชัย ไชยสาร
11.นาย ธนวิชญ์ ตันวงค์
12.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
2.นาย รัฐเขตร แรงทน
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พรหมมินทร์ พอรินทร์
2.เด็กชาย ฐิติกร สายเลาคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชากรณ์ แสนละคร
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ฐิติกร สายเลาคำ
2.นาย รวิกร ซาวคำเขตต์
3.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันติคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปัทธิดา เชื้อสายใจ
2.นางสาว นริสรา วงค์เวียน
3.นางสาว จีรนันท์ ทากาศ
4.นางสาว น้ำผึ้ง วงค์ศรี
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ
9 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
6.51.49 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ไพรลิน สโมสร
2.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยวุฒิ
3.เด็กหญิง ธัญชนก ศรีคำ
4.เด็กหญิง ธัชญา เมืองงาม
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
10 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
8.62 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
11 กรีฑา
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
13.85 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุนิษา ไชยวัน
1.นาย ทักษ์ดนัย โพธิจันทร์
12 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พลาธิป ปรุงจิตต์
2.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
3.นาย ศุภณัฐ สืบสิงห์
4.นาย อาณัติ เชียงโส
5.นาย ทักษพล จันมา
6.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
13 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.นาย สิริราช ศรีวงค์วรรณ์
5.นาย ธัญยธรณ์ วิรัตน์เกษม
6.นาย ธนา ธิว่อง
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
14 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิตรกัญญา กระทง
2.นางสาว ปาณิศา เลศักดิ์
3.นางสาว ธัญญดา พรหมจักร
4.นางสาว ฐิติชญา กระธง
5.นางสาว ปาริษา คำจันทา
6.นางสาว ศิติญาพร ใจพันธ์
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.10099506378174 วินาที