#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ธูปทอง
2.เด็กชาย ภานุวิชญ์ เป็งดล
3.เด็กชาย กิตติกวิน สินธุการ
4.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
5.เด็กชาย พัทธนันท์ ใจตุ่น
6.นาย ญาณพัฒน์ มาลัยทอง
7.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
8.เด็กชาย วศิน สุจริต
9.นาย ศุภเศรษฐ์ อะกะเรือน
10.เด็กชาย วรปรัชญ์ กกนอก
11.นาย กรวิชญ์ ธรรมปัญญา
12.นาย ปริวัฒน์ จันทาพูน
13.นาย พัสกร ใจทนิล
14.เด็กชาย อัจฉริยภพ ตันนวล
15.เด็กชาย ปฏิภาณ นามะยอม
16.นาย ไบรอัน วู
17.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พม่า
1.นาย สัจจา ทะนันใจ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิวัฒน์ เครือวาระ
2.เด็กชาย ชิษณุชา อุ่นอารมณ์
3.เด็กชาย ศุภมิตร สิทธิวะ
4.นาย วรธันย์ ก๋าน้อย
5.เด็กชาย อนาวิล ยมนา
6.นาย วรากร อุดแก้ว
7.นาย วรัญญู สมใจ
8.เด็กชาย จิรายุ ใสมุ้ง
9.เด็กชาย ธนดล ชัยคำ
10.นาย กาญจนศักดิ์ พรมทอง
11.เด็กชาย กฤตเมท อินต๊ะแก้ว
12.นาย อัสดินทร์ จันทร์ก๋าวี
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นะราสะภา พูลพิธ
2.นางสาว เพชรไพลิย มะโนคำ
3.นางสาว กุลกันยา เพียรชัย
4.นางสาว จิดาภา ธิปาแก้ว
5.นางสาว อัฐภิญญา จอมแปง
6.นางสาว วรัทยา สกุลหงษ์
7.นางสาว ธัญสินี เทพรักษา
8.นางสาว นภัสสร เดชคุณมาก
9.นางสาว กนกพร ศรีแก้ว
10.นางสาว วริศรา ชัยสุทธินันท์
11.นางสาว ศิริลักษณ์ คำแจ้
12.นางสาว ชนากานต์ เขื่อนคำแปง
1.นาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง
2.นางสาว ณัชธดาภรณ์ ตื้อแก้ว
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ราชภัฏ ศรีสุวรรณ
2.นาย อลงกต บุญมาเกี๋ยง
3.นาย ธเนศ เชื้อเมืองพาน
4.นาย ยศพัฒน์ กาบเกี๋ยง
5.นาย อนุศิษฏ์ ชุมภูรัตน์
1.นาย สิทธิพงษ์ เกตุเสนา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรายุ สิทธิชัยวงศ์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ญาณิศา เมืองมาหล้า
2.นางสาว แพรววนิต แสนขัติยรัตน์
1.นางสาว พัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรายุ สิทธิชัยวงศ์
2.เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์ เเปงนุจา
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทพัทธ์ ทะรินทร์
2.นาย วีรวัฒน์ สุรินต๊ะ
3.นาย สิรดนัย ราชคม
4.นาย ศรัณยพงศ์ ฉัตรแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติกา อริยะมั่ง
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วีรวิชฌ์ จำปามูล
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุพิชญา สุภาวดี
2.นางสาว จิตินันท์ คำแดง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
11 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
2.40.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติกวิน สินธุการ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
12 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
21.33.69 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรัฐิติกาล บุญเสงี่ยม
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
13 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
0.52.82 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
2.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
3.นาย ปริวัฒน์ จันทาพูน
4.เด็กชาย วศิน สุจริต
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
14 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.10.31 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อินต๊ะ
2.เด็กหญิง ปนัดดา หนูเนียม
3.เด็กหญิง ฐิดาพร ใจติขะ
4.นางสาว ซุ่ยเย้น เขื่อนแก้ว
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
15 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วชิรวิทย์ อูปสาแก้ว
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
16 กรีฑา
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
22.25 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกดนัย ชึมมือ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
17 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธนาภา ศรีวงค์ษา
2.นางสาว อทิตยา อินแก้ว
3.นางสาว ทิพาพร พงษ์ราศรี
4.นางสาว ชัชชฎาภา อภิสิทธิ์สุวรรณ์
5.นางสาว พัชรินทร์ มาสอน
1.นาย จักรพงษ์ เตจ๊ะ
2.นาย ศราวุธ น้ำสา
18 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
7.22 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อรภา คงปัญ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15721487998962 วินาที