#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สิรินภา ไพรศาลสกุล
2.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
3.นางสาว สุกัญญา ใจแก้ว
4.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
5.เด็กหญิง จิรภิญญา อินดี
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กัสกร ตื้อหล้า
2.นาย ณัฐวัฒน์ ชุ่มมงคล
3.นาย ปองคุณ นามงาม
4.นาย สุวรรณภูมิ พุทธวงค์
5.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
2.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
4 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
26.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.30.42 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
7 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.17.00 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
3.17.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
10 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
7.03.59 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
11 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
15.16.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
12 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.04.68 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจแก้ว
2.เด็กหญิง ณฐพร เวียงเงิน
3.เด็กหญิง ชนาพร พันธุพรม
4.เด็กหญิง สุภัสรา ม่วงปั๋น
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
13 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.00.51 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
3.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
4.นางสาว ธัญลักษณ์ ประชา
1.นาย ภัทรพล ใจกล้า
14 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
5.58.44 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
15 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
9.57 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พุฒิเมธ โพธา
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
16 กรีฑา
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
23.47 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.072246074676514 วินาที