#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย เยอะซอ
2.เด็กชาย ชนะพล อวยยือกุ
3.เด็กชาย ธีรเดช ชุติภัทรกุล
4.เด็กชาย อนุพงค์ แซ่ขว้าง
5.นาย สมคิด แซหมื่อ
6.นาย วศิน เชอมือ
7.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
8.เด็กชาย ธนโชติ พรมมินทร์
9.นาย อภิชาติ อายิ
10.นาย ธงชัย เชอหมื่อ
11.นาย ธนวัฒน์ แซ่หวาง
12.เด็กชาย ชายแดน แซ่เลาะ
1.นาย เอกพล อุโมงค์
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
3.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ แซ่หอ
2.นาย อานุทัย แซ่พ่าน
3.นาย สมบัติ หรี่จา
4.เด็กชาย บดินทร์ รักพงศา
5.นาย ปิยะวัฒน์ วนมา
6.เด็กชาย อินทัช ซอมู
7.นาย กิตติพงษ์ โคอิดะ
8.เด็กชาย วิชชากร แซ่เฉิน
9.นาย พงศ์ปณต สุชากลชาญ
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
3 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.20.43 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
4 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
5.43.94 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิทธิกร แซหมื่อ
1.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.053404092788696 วินาที