#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา มะโนวงค์
2.เด็กหญิง ขนาพร ชัยชุม
3.เด็กหญิง วรัญญา เอี่ยมทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภร ก๋าใจ
5.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ เตชะบุตร
6.เด็กหญิง ยุภาศิณี กันทาวงศ์
7.เด็กหญิง ณัฐิญาภา คงคำเปา
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
2.นาย ธนากร รอบวนาบรรพต
3.นาย รัฐภูมิ แก้วคำแดง
4.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
5.นาย ปรัชญา ธิป๋า
6.นาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร
7.นาย เสฏฐวุฒิ แก้ว
8.นาย รัชชานนท์ สิทธิบาล
9.นาย ภควัต ศรีธิราช
10.นาย พลวัต วรรณศรี
11.นาย วรฤทธิ์ แก้ววิโรจน์
12.นาย ธนกฤต บาสี
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิฤทธิ์พล จะเพอะ
2.เด็กชาย จิรพนธ์ จะแตะ
3.เด็กชาย วิศัลยพงษ์ คงสุขทารา
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
4 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
2.นาย กิตติภพ ยาวิราช
3.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
2.นาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
10 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.11.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
1.นาย พิษณุ ปันพรม
11 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
0.14.35 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
1.นาย พิษณุ ปันพรม
12 กรีฑา
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
1.21.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
1.นาย พิษณุ ปันพรม
13 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.35.96 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก รัตนะศิลป์
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
14 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
7.44.49 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิกานญจน์ แสนยอด
2.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
1.นาย พิษณุ ปันพรม
15 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
0.51.05 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย สิทธินันท์ จะต๋อ
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
16 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.22.01 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
2.เด็กชาย ซาซู จะลา
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย นิธิศ บุญเรือนยา
17 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก กันทะวงค์
2.เด็กหญิง ปริชาติ วรารมย์
3.เด็กหญิง จิรัชญา เหม็งทะเหล็ก
4.เด็กหญิง เอลิซา ภัทรเกียรติขจร
5.เด็กหญิง ธนพร โพธิ์เกตุ
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.12035012245178 วินาที