#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ตะวัน แซ่เจ่า
2.นาย สาริน เรือนคำ
3.นาย นพดล จะผึ
4.นาย อภิรักษ์ บุญสง่า
5.นาย ชีวัธนัย มีชัย
6.นาย ธีรภัทร จะมี
7.นาย สะเตพัน ถิรนัย
8.นาย พิษณุ เครือคำ
9.นาย วรากร ขันตรี
10.นาย อภิชน ตานาพิน
11.นาย คชิน ทรงศิริ
12.นาย สัมพันธ์ นุพอ
13.นาย อณภัทร์ จินาบึง
14.นาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
15.นาย ศิวกร ปู่แคระ
16.นาย กิติภูมิ สงนอก
17.นาย สุธินันท์ กลิ่นหาย
18.นาย วีรภัทร จะเหมาะ
19.นาย ดำรงค์ ส้มหวาน
20.นาย จิตรเทพ กันทะเสน
1.นาย พิษณุ ปันพรม
2.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิดาภา ร่มพนาธรรม
2.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
3.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
4.นางสาว บัณฑิตา ปินตาแก้ว
5.นางสาว สุชานัน ธรรมสอน
6.นางสาว ณัฐณิชา ลือโขง
7.นางสาว ณิชนันทน์ วิชาเถิน
8.นางสาว ญาดาวดี แรงดี
9.นางสาว ธารทิพย์ สอาด
10.นางสาว ธิดารัตน์ หลงโสกเชือก
11.นางสาว อริชา เยเบียง
12.เด็กหญิง ขวัญจิรา ปุแคระ
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ ไชยวุฒิ
2.เด็กชาย สุกฤษฏิ์ เกตุ
3.นาย ศิรวิทย์ อุยี่
4.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ปองดอง
5.นาย ภัคพล ย้อนใจทัน
6.เด็กชาย ชลกร วงศ์ทองไพศาล
7.เด็กชาย ศุภกฤต วรรณศรี
8.เด็กชาย ชนกันต์ วงศ์
9.เด็กชาย อนุวัฒน์ กวินรัตน์ชัย
10.เด็กชาย ธนภัทร โรจนคีรีสันติ
11.นาย ศิรวุฒิ แก้วทา
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
2.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
4 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิชาติ เพชรสุวรรณ์
2.นาย วีรพล อิ่นแก้ว
3.นาย วิทวัส แสงวงศ์คำ
4.นาย วีรชิต วันไทยศูนย์
5.นาย กฤษฎากร กุณโน
6.นาย สุธิวัส วงศ์คำ
7.นาย กิตติศักดิ์ กันทะวงศ์
8.นาย สาม ลุงตาล
9.นาย ภูธิวัฒน์ บุญเสรษฐสิริ
10.นาย นภัทร สุริยะชัยยา
11.เด็กชาย จิรายุ กันธิ
1.นาย สิริกันยกร จันมา
2.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
5 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อรปรียา สุริยะอ้าย
2.นางสาว สุพรรณษา เทศถมยา
3.นางสาว โชติกา สุดาจันทร์
4.นางสาว อริณญา เอนกอายุวัฒน์
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
6 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
7 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชารีย์ อินต๊ะโน
2.นางสาว จิดาภา แซ่เท้า
3.เด็กหญิง ณริศรา ถิ่นสอน
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บรรณสรณ์ จันทราพูน
2.นางสาว เนตรชนก ไชยรินทร์
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภโชค แสนคำลือ
2.นาย พงศ์กฤต คำจันทร์
3.นาย รชตวรพล เหลี่ยมดี
4.นาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
10 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อังคณา ก๋ามี
2.นางสาว อรณิชา โชติเจริญกุล
3.นางสาว สาธิดา -
4.นางสาว ณัฏฐธิดา เล้าอารีย์
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิกาญจน์ แสนยอด
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
2.นางสาว ธิณารักษ์ อุปนัน
1.นาย จักรกฤษ อินเปี้ย
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิณารักษ์ อุปนัน
2.นาย กฤษฎา ปินตาแก้ว
1.นาย จักรกฤษ อินเปี้ย
14 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.12.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ลอซา เปียงแหล่
1.นาย พิษณุ ปันพรม
15 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
0.26.37 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภวิชญ์ เทพโพธา
1.นาย พิษณุ ปันพรม
16 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
6.00.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เดชา ลีต๋า
1.นาย พิษณุ ปันพรม
17 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
3
5.43.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สาริน เรือนคำ
1.นาย พิษณุ ปันพรม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.19163012504578 วินาที