#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กีรยุทธ ใจดี
2.นาย ภานุวิชญ์ จะสี
3.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
4.เด็กชาย ณภัทร แซ่มั่ว
5.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
6.นาย นิธิศ บุญเรือนยา
7.เด็กชาย จิตติ คะลา
8.เด็กชาย รชตะ เฉียบแหลม
9.เด็กชาย วรวิช จะเหมาะ
10.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
11.เด็กชาย อนุพงศ์ พรสกุลไพศาล
12.เด็กชาย สิทธินันท์ จะต๋อ
13.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สอยแสงวงค์
14.เด็กชาย ชัยแก้ว ลุงตาล
15.เด็กชาย สุวิทย์ จะตือ
16.เด็กชาย อัจฉริยะ ดูแล
17.เด็กชาย วราฤทธิ์ อินต๊ะนำ
18.เด็กชาย เดชา ลีต๋า
19.เด็กชาย ซาซู จะลา
20.เด็กชาย ณัฐภูมิ จันทร์ทอง
21.เด็กชาย วริทธิ์ธร อินทอง
1.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
2.นาย พิษณุ ปันพรม
2 ฟุตซอล
ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษฎิ์ รุ่งปัญญาธิกุล
2.เด็กชาย ทวีวัฒน์ ลีลาธรรมสัจจะ
3.เด็กชาย สอนชาย ไมตรีญาติ
4.เด็กชาย รัชชานนท์ เปียงแหล่
5.นาย ภูบดินทร์ สิทธิบาล
6.เด็กชาย ภูริชญ์ นพพลกรัง
7.นาย ชิติพัทธ์ มีชัย
8.เด็กชาย ณัฐพงศ์ จินดาวงษ์
9.เด็กชาย รเมศ อินชุ่ม
10.นาย ศุภณัฐ เจรจา
11.เด็กชาย ปวเรศ สวาทชาติ
12.เด็กชาย ชัชพงศ์ แซ่ท้าว
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปฏิพันธ์ พิชิตวงค์ตระกูล
2.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
3.นาย นนทวัฒน์ สุดยอด
4.นาย เครือลาว ลุงเริญ
5.นาย ลอซา เปียงแหล่
6.นาย ชยานันท์ ร่มพนาธรรม
7.นาย ณัฐวุฒิ เบียงคอง
8.นาย สามหลู่ ลุงเจริญ
9.นาย ศุภัสโชค ไมตรีญาติ
10.นาย ณัฐพล ลุงคำ
11.นาย วิชยุตย์ ลีลาธรรมสัจจะ
12.นาย ชัชนันท์ ร่มพนาธรรม
1.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
2.นาย ปฏิภาณ เรือนสิริกูล
3.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
4 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ฐิติรัตน์ เขื่อนคำ
2.นางสาว อารียา คันธจันทน์
3.นางสาว บุญญานุช รู้คิด
4.นางสาว จันทกานต์ จ่าเหลา
5.นางสาว ธนพร -
6.นางสาว ศุภิสรา อินต๊ะ
7.นางสาว จิรภิญญา ปัญโญใหญ่
8.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
9.นางสาว พิมพรรวี ปานกลีบ
1.นาย จิรวัฒน์ แก่นเรณู
2.นาย ชญานนท์ กันทะ
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์
2.นาย ภราดร กันทะเป็ง
3.เด็กชาย นธิเดช มารแก้ว
4.เด็กชาย พงศ์ณภัทร ชื่นอุรา
5.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แสนใจ
6.เด็กชาย วรากร แก้วคำแดง
7.นาย ธีรภัทร์ อินต๊ะ
8.เด็กชาย ธนพัฒน์ กองแสน
9.นาย ชนาธิป คิดอ่าน
10.เด็กชาย พิทยุตม์ แก้วเต๋จ๊ะ
11.เด็กชาย นราวิชญ์ วันทะนา
1.นาย สิริกันยกร จันมา
2.นางสาว รัชฎาพร แก่นใจ
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณภัชมินทร์ เมืองตัน
2.เด็กหญิง บุศกร ศรีวงค์
3.เด็กหญิง เกวลิน มาเยอะ
4.เด็กหญิง ปุญยวีร์ มาตรังศรี
5.เด็กหญิง จารุภา อุยยี
6.เด็กหญิง สิริขวัญ ลาวัดพรม
7.เด็กหญิง สิรินทร์รณี คำผง
8.เด็กหญิง สุภัสสร สีเพ็ชร
9.เด็กหญิง กัลรายา กันทะเสน
10.เด็กหญิง พิมพ์อัปสร มังตา
11.นางสาว ศุภรัสมิ์ ยี่สุ่น
1.นางสาว รัชฎาพร แก่นใจ
2.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
7 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สหวิทย์ พสิษฐ์ไพศาล
2.นาย ธีรภัทร ใจจาย
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
8 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุทธิดา เสรี
2.นางสาว ชลชิชา ซีไอ
3.นางสาว นาริษา จะคือ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
9 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
2.นางสาว ภัทรนิษฐ์ จะหา
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
10 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แอนนา จะก่า
2.เด็กหญิง พัชรภา เสรี
3.นางสาว อภิญญา ซีไอ
4.นางสาว ญาณิศา ปาติ๊บ
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
1.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมเจต ลุงซอ
2.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
14 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
0.30.45 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
1.นาย พิษณุ ปันพรม
15 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
16 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
3.31.75 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
17 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
8.18.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศศิกานญจน์ แสนยอด
2.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
1.นาย พิษณุ ปันพรม
18 กรีฑา
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
7.18.59 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชัญญากัญ กันทะวงศ์
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
19 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
22.00.54 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
1.นาย ชญานนท์ กันทะ
20 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
1.02.68 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
2.นางสาว พรชนก รัตนะศิลป์
3.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
4.นางสาว กชกร สุวิมลตระกูล
1.นาย พิษณุ ปันพรม
21 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา สมณะ
2.เด็กชาย อริยชาติ ใจจาย
3.เด็กชาย คณิน คะชา
4.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ พิรารัตน์
5.เด็กชาย พีระพัฒน์ เงินล้านมั่นคง
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
22 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชัยธวัช แสงสาม
2.นาย อนุชา บุญตัน
3.นาย อรรถวิท ใจยะ
4.นาย ธีรพล อินทะมูล
5.นาย ชยุตพงศ์ อรัญญิก
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย
23 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเมืองช้าง
2.นางสาว ธัญญาภรณ์ ล่ำแน่น
3.นางสาว เขมจิตตา สุวรรณดารัตน์
4.นางสาว วรรณิการ์ หลักแก้ว
5.นางสาว จิตรี เกตุชิต
1.นาย อนุพงษ์ สมศรี
2.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15628886222839 วินาที