#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
2.นาย ชยกร วิริยะ
3.นาย กรวิทย์ เยส่อ
4.นาย ณัฐพล คำภีร์
5.นาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
6.นาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
7.นาย ภูริวัฒน์ มะโนวรณ์
8.นาย รัฐภาคย์ เยอกอง
9.นาย ภานุวัฒน์ หมอกอุไร
10.นาย มอญ ลุงธรรม
11.นาย สุรชาติ เชอหมื่อ
12.นาย อนันติ์ เมืองมูล
13.นาย กิตติศักดิ์ คติ
14.นาย ชูเดช หน่อคำ
15.นาย สรศักดิ์ คำภูแก้ว
16.นาย พิชนน บุญบืน
17.นาย อดิศร คงขาว
18.เด็กชาย ธณัฐชนก สุวรรณ์การ
1.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
3.นาย นายศุภกิตติ์ จี้จำปา
4.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
5.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
6.นาย สิรดนัย เชียงพรม
7.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
8.นาย ธนกฤต อินเทพ
9.นาย ศรัณยู จาตุมา
10.นาย จิรายุ แลเชอะ
11.นาย ฐนกร ฟูแสง
12.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
13.นาย นลิน เดชขจร
14.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
15.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
16.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดก
17.นาย พีรชชัย หมูแปง
18.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
19.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
20.นาย ณภัทร ชัยคิรินทร์
21.นาย ชาคริต อ้ายมา
22.นาย วีระชัย การิน
23.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
24.นาย ภัทรพล ติปตา
25.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
2.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
3.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
3 ฟุตซอล
ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐชัย บงกชนวลตา
2.นาย คณิศร สุขภิญโญ
3.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
4.นาย จักรพรรดิ กาบแก้ว
5.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
6.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
7.นาย ปรัชญา ขันคำ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
10.นาย ธนภัทร ทรงอมรศิริ
11.นาย นัทธพงษ์ พรมจีน
12.นาย สุรเดช มาเยอะ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นาย พิษณุพงษ์ คำมูล
3.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพล ลี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
1.นาง จารีย์ กุณะ
5 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชัยจรัสวงศ์ พรมสี
2.นาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
3.นาย ณัฐพล ลี
4.นาย วสุพล ก๋องทอง
1.นาง จารีย์ กุณะ
6 กรีฑา
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.23.19 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
7 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
2.32.71 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
8 กรีฑา
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
2.26.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
21.30.80 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
2.นาย ธนกฤต อินเทพ
1.นาย ณภัทร รัตนแพทย์
10 กรีฑา
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.48.76 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุ แลเซอะ
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
3.นาย ชาคริต อ้ายมา
4.นาย พัชรดนัย สุเทปิน
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
11 กรีฑา
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
4.03.21 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวัลชัย ศรีวิชัย
2.นาย นลิน เดชขจร
3.นาย เอกภัทร ภัทรเสถียรชัย
4.นาย พาทิศ หลงสกุล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
12 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.92 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สว่างรักษ์ พานนิรมล
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
13 อีสปอร์ต
อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
2.นางสาว ปยุดา คีรีแก้ว
3.นางสาว มุกธิดา คงทน
4.นางสาว รุ่งนภา ปัญญาช่วย
5.นางสาว อนัญญา จำนันจิต
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.11800193786621 วินาที