#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
2.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
3.นางสาว สุจารี จะอื่อ
4.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
5.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
6.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
7.นางสาว รับพร เชอมึ
8.นางสาว สิราวรรณ มะลั่น
9.นางสาว จิราภรณ์ จะเต๊าะ
10.นางสาว สุภาพร มณีภารดี
11.นางสาว ธีมาพร แซ่เฉิน
12.นางสาว วิไล นายใส
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
2.เด็กหญิง สุกัญญา มาเยอะ
3.เด็กหญิง มะลิ มาเยอะ
1.นางสาว อริยา วงค์เจริญ
3 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิชัย ยาวิลัย
2.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสกุลงาม
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันท์
4 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
2.นาย อาเยอะ เชอมือ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์
5 กรีฑา
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
0.11.46 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
6 กรีฑา
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย
1
36.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.052049875259399 วินาที