#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วิธาน จ่าจุ่ม
2.นาย นภัทร ทอนสวัสดิ์
3.นาย ธวัชชัย คีรีคามสุข
4.นาย ธนา มาเยอะ
5.นาย ภูมิเรศ เชอมือ
6.นาย อรันย์ ดีทู
7.นาย โมเส่ จะส่วย
8.นาย เฉลิมเกียรติ ลิคำ
9.นาย สุริยา มาลา
10.นาย ณัฐกิตติ์ คำปัน
11.นาย ปักทาย เล่ายี่ปลา
12.นาย อัครพล อางี
13.นาย เศรษฐพงศ์ กันทวงค์
14.นาย จัย ชัยคำ
15.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
16.นาย จิรภาส มงคลเกียรติกุล
17.นาย ธีรเดช สถิตธรรมพนา
18.นาย นนทพัทธ์ กันประเวท
19.นาย นพพร แสงสว่าง
20.นาย เชิดศักดิ์ ศรีพล
21.นาย ณฐภัค มงคลเลิศนภา
22.นาย สุรชัย มาเยอะ
23.นาย ธีรศักดิ์ วิวัฒน์พงษ์
1.นาย สมควร ธรรมากาศ
2.นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี
3.นาย ศุภมิตร ธิสงค์
2 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรัช แสนอยู่
2.เด็กชาย ธีรเทพ ดอแสง
3.เด็กชาย ณัฐพล จูเปาะ
4.เด็กชาย ศุภเสกช์ จะปะ
5.เด็กชาย ลีจู เชอหมื่อ
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
3 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ต้องสู้คีรี
2.เด็กหญิง ปวีณา อ้ายยี่
3.เด็กหญิง หมี่โย อางี
4.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
5.เด็กหญิง นภาลัย จูเปาะ
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
4 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุรวินท์ แสนทวีเดช
2.นาย ณัฐพงศ์ ยาแล
3.นาย อานนท์ มาเลยอะ
4.นาย อรันย์ ดีทู
5.นาย ธีรศักดิ์ วิวัฒนพงษ์
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนากร โพธิ์แจ้ง
2.เด็กชาย ฉัตรธร เชอมือ
3.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กันธิ
1.นาย นายวุฒิชัย บุญตูบ
6 กรีฑา
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
15.33.58 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรวรรณ ลีโป
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
7 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
1.นาย วรพงศ์ บายันต์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.082062959671021 วินาที