#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ลักษิกา เมืองมูล
2.เด็กหญิง ณวิยา กันทา
3.เด็กหญิง ณัฐนรี ธรรมสอน
4.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดปา
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา ชุ่มมะโน
1.นาย อภิชาติ กึมรัมย์
2.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิรพรรณ แก้วคำ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
3 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
4 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
2.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
3.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
5 เปตอง
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ผณินทรา อินทร์นวล
2.เด็กหญิง ประภาวดี มุ่งดี
3.เด็กหญิง จิรพรรณ แก้วคำ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
6 เปตอง
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกร ยะแสง
2.นาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
3.นาย กรกต สุวาท
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กฤตยากร บุญประสพ
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศศิรัตน์ นันตัง
2.เด็กหญิง ณิชนันทน์ มีสวัสดิ์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนากร หนูทอง
2.นาย กฤษณพล บัวรพันธุ์
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
2.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
12 กรีฑา
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
2.94 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วริสรา อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.11051607131958 วินาที