หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0058
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
2
0059
วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
3
0060
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
4
0061
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
5
0062
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
6
0063
วิ่ง ๒๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
7
0064
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
8
0065
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
9
0066
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
10
0067
วิ่ง ๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
11
0068
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
12
0069
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
13
0070
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
14
0071
วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
15
0072
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
16
0073
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
17
0074
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
18
0075
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
19
0076
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
20
0077
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
21
0078
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
22
0079
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
23
0080
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
24
0081
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
25
0082
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
26
0083
วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
27
0084
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
28
0085
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
29
0086
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
30
0087
วิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
31
0088
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
32
0089
กระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
33
0090
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
34
0091
กระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
35
0092
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
36
0093
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
37
0094
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
38
0095
ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
39
0096
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
40
0097
ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
41
0098
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
42
0099
ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
43
0110
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
44
0111
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
45
0112
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566
46
0113
พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนเทศบาล1 ป่าแดด
9 ธ.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027243137359619 วินาที