#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม นายสิริชัย มีโสภา นายเจษฎา สุพันธะ 0969782354 [email protected]
2 โรงเรียนนครวิทยาคม นายราชัน มานะกิจ นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์ 053677477 [email protected]
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง 053-761502 , 081-7831851 [email protected]
4 โรงเรียนพานพิทยาคม นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ นายจักรพงษ์ เตจ๊ะ 0931921037 [email protected]
5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ นางสาววรรณา ลุนเดิม 053721513 [email protected]
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี นายสมพงศ์ พึ่งนา 0821946941 [email protected]
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นายจักรกฤช สิทธิโสติ นายภานุมาศ พันธ์จันทร์ 0821868067 [email protected]
8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นายดำรง ใจหงษ์ นายอนุภาพ มงคล 053786078 [email protected]
9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา นายอรรถพงษ์ คำวิลัย 0875451395 [email protected]
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า นางสาวนัทธิณี พรหมณี 053760029 [email protected]
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม นายไกร ธรรมากาศ ชญานนท์ กันทะ 0899996473 [email protected]

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02848219871521 วินาที